ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za FEBRUAR 2018.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 01.02.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic, Matematički institut SANU
O OJLERU I JEDNOM DOKAZU U NJEGOVOM STILU


ČETVRTAK, 22.02.2018. u 15:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandra Fostikov, Istorijski institut Beograd
ZANAT, TEHNIKA, TEHNOLOGIJA – SVETLI SREDNJI VEK IZ UGLA SREDNJOVEKOVNE SRPSKE DRŽAVE
Prema opštoj ekonomskoj definiciji zanatstvo je privredna grana, ili iz ugla teorije istorije dugotrajna pojava, i u uskoj je vezi sa glavnim činiocima privrednog razvoja ili faktorima proizvodnje: radnom snagom, dostupnosti resursa i sredstvima za rad (materijalna sredstva proizvodnje). Neosporno, važan činilac je i tehnološki napredak, koji direktno diktira primenu tehnologije i tehnika neophodnih za dalji razvoj zanatske privrede. Radi proučavanja srednjovekovnog zanatstva u Srbiji, navedenim činiocima neophodno je dodati i one važne za temu, poput specifičnosti same teritorije, stanovništva, date epohe ili društvenog uređenja kako bi brojni mikroprocesi i elementi istih mogli da budu sagledani i zasebno. Ovom prilikom posebna pažnja posvećena je nivou srednjovekovne tehnike na datoj teritoriji.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković