ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jun 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 09.06.2016. u 15:00
Aleksandar Perovic
OPERATORSKE VEROVATNOSNE LOGIKE SA JAKIM MODELIMA
Sazetak: O predavanju ce biti reci o aksiomatizaciji verovatnosnih logika sa jakim modelima (sigma aditivne verovatnosne mere) i skica dokaza jake teoreme potpunosti u slucaju neprebrojivih jezika.

ČETVRTAK, 23.06.2016. u 15:00
Jelena Ivanović
GEOMETRIJSKA REALIZACIJA HIPERGRAF-POLITOPA
Sazetak: U ovom predavanju biće kratko opisana familija politopa koja se dobija trunkacijiama temena, ivica ili drugih strana simpleksa u proizvoljnom prostoru konacne dimenzije. Simpleks bez ijedne trunkacije i permutoedar sa svim mogućim trunkacijama sa druge strane, predstavljaju granične slučajeve ove familije politopa. Familiju definišemo pomoću hipergrafova, posebne vrste bilding skupova i za svaki atomičan hipergaf definišemo konveksan politop u n-dimenzionalom prostoru, za čiju mrežu strana će biti dokazano da je izomorfna (kao poset) mreži strana odgovarjućeg hipergraf-politopa. Na kraju, geometrijska realizacija u trodimenzionalnom prostoru će biti demonstriranasoftverskom aplikacijom u grafičko-algoritamskom editoru Grasshopper.

ČETVRTAK, 30.06.2016. u 15:00
Jelena Ivanović
GEOMETRIJSKA REALIZACIJA HIPERGRAF-POLITOPA - nastavak predavanja
Sazetak: U ovom predavanju biće kratko opisana familija politopa koja se dobija trunkacijiama temena, ivica ili drugih strana simpleksa u proizvoljnom prostoru konacne dimenzije. Simpleks bez ijedne trunkacije i permutoedar sa svim mogućim trunkacijama sa druge strane, predstavljaju granične slučajeve ove familije politopa. Familiju definišemo pomoću hipergrafova, posebne vrste bilding skupova i za svaki atomičan hipergaf definišemo konveksan politop u n-dimenzionalom prostoru, za čiju mrežu strana će biti dokazano da je izomorfna (kao poset) mreži strana odgovarjućeg hipergraf-politopa. Na kraju, geometrijska realizacija u trodimenzionalnom prostoru će biti demonstriranasoftverskom aplikacijom u grafičko-algoritamskom editoru Grasshopper.

Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković