ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za jun 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 01.06.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Milan Stosovic
UPOTREBA SENZITIVNOSTI I SPECIFICNOSTI U SISTEMIMA ZA PODRSKU U POSTAVLJANJU DIJAGNOZE
Danas se u oblasti sistema za podrsku u postavljanju dijagnoze (DDSS) najcesce upotrebljava matematicka logika i neuronske mreze. Koncepti zasnovani na algoritmima su u proslosti bili vrlo znacajni a i danas su zivi (Internist/QMR,DXplain, Iliad) no izgubili su na aktuelnosti. U njima su koriscene u medicini nezaobilazne mere za validnst testova (pre svega senzitivnost, pozitivna prediktivna vrednost, redje specificnost). Postavlja se pitanje ima li smisla i moze li se ovaj koncept osveziti? Zbog toga je uradjena analiza slabih strana ovog koncepta i pokusana afirmacija dobrih strana na jednostavnom primeru upotrebe senzitivnosti i specificnostu u DDSS u oblasti alergologije.
Dakle na ovom seminaru ce biti razmatrani:

ČETVRTAK, 08.06.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
prof. dr Aleksandar Perovic
O KARDINALNOSTI OBJEKT JEZIKA KOD VEROVATNOSTNIH LOGIKA
U predavanju ce biti prikazano nekoliko primera koji ilustruju razne fenomene nekompaktnosti i nekompletnosti kod verovatnosnih logika sa neprebrojivim objekt jezicima.


ČETVRTAK, 15.06.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nenad Stojanovic
LOGIKE SA OPERATORIMA METRIKE


UTORAK, 20.06.2017. u 16:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Thomas Studer, Institut für Informatik, Universität Bern
President of the Swiss Society for Logic and Philosophy of Science

BLOCKCHAIN LOGIC
Blockchains are distributed data structures that are used to achieve consensus in systems for cryptocurrencies (like Bitcoin) or smart contracts (like Ethereum). Although blockchains gained a lot of popularity recently, there is no logic-based model for blockchains available. In our talk, we present the basic principles and mechanisms of blockchains and discuss the need for various kinds of blockchain logics. Then we introduce BCL, an epistemic logic to reason about the belief change dynamics induced by blockchain updates. We establish soundness and completeness of BCL with respect to a simple blockchain model.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković