ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za oktobar 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 05.10.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nebojsa Ikodinovic, Matematicki fakultet, Beograd
LOGIKE SA INTEGRALIMA


ČETVRTAK, 12.10.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Rados Bakic, Uciteljski fakultet, Beograd
GEOMETRIJA POLINOMA
Tema predavanja su osnove GEOMETRIJE POLINOMA, obasti koja ima zapaženu tradiciju u srpskoj matematici (Petrović, Marković, Prešić). Biće reči o osnovnim rezultatima, kao i važnim otvorenim problemima kao što je hipoteza Sendova.


ČETVRTAK, 19.10.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nenad B. Krdžavac, University College Cork, Ireland
PRISTUP PODACIMA SMEŠTENIM U BAZAMA PODATAKA PREKO VEROVATNOSNIH OPISNIH LOGIKA
U izlaganju se daju osnovni pojmovi i principi pristupa podacima smeštenim u bazama podataka, preko jedne klase verovatnosnih opisnih logika. Osnovna ideja je da se konjuktivni upit prezapisuje u formule predikatskog računa prvog reda. Baza znanja date klase verovatnosnih opisnih logika se proširuje nezavnisnim verovatnosnim događajima. Tokom izlaganja se prikazuje i jedan primer pristupa podacima smeštnim u bazama podataka, a preko baze znanja zapisane jezikom date klase opisnih logika.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković