ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za septembar 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 14.09.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
A. Perovic i N. Ikodinovic
INFINITARNE VEROVATNOSNE LOGIKE


ČETVRTAK, 21.09.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Zoran Vidovic, Uciteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija
GEOMETRIJSKE VEROVATNOCE I BERTRANOV PARADOKS
Geometrijska verovatnoca je orudje koje nam pruza pomoc pri radu sa problemima koji imaju beskonaqno mnogo potencijalnih realizacija. Ipak, ukoliko se ovo orudje lakomisleno koristi mozemo dobiti problem sirih dimenzija nego sto je bio na pocetku. Predstavicemo nekoliko primera gde geometrijske verovatnoce igraju zahvalnu ulogu kao i primer gde naivnom upotrebom geometrijske verovatnoce dolazimo do pojave paradoksa.


ČETVRTAK, 28.09.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nenad Krdžavac, University College Cork, Ireland
PRISTUP BAZAMA PODATAKA PREKO BAZA ZNANJA
U ovom izlaganju biće predstavljene teorijske osnove pretraživanja podataka, smeštenim u relacionim bazama podataka, a preko unapred date baze znanja. Idejno rešenje se zasniva na tehnikama automatskog prezapisivanja upita nad datom bazom znanja u odgovarajući SQL upit, kao i semantičkom povezivanju baze znanja sa bazom podataka. Dobijeni SQL upit koji se izvršava nad podacima smeštenim u relacionim bazama podataka. Baza znanja, preko koje se vrši pretraživanje, se može modelovati jednom klasom opisnih logika. U izlaganju će biti prikazan i jedan primer pristupa podacima smetešnim u relacionim bazama podataka, a preko unapred date baze znanja.Beograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković