ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za decembar 2013.

Predavanje treba da se odrzi u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat). Obratite, molim Vas, paznju na vreme odrzavanja predavanja. Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme.Ponedeljak, 9. decembar, u 18:00
Zoran Petric, Matematicki institut i Matematicki fakultet, Beograd
DIREKTNA ELIMINACIJA SECENJA

Rezime: U svojoj proceduri eliminacije secenja Gencen je to strukturno pravilo prvo zamenio jednim slozenijim pravilom koje nije uticalo na promenu skupa izvodivih sekvenata, a zatim je dao induktivni dokaz da je sekvent dokaziv uz to novo pravilo dokaziv i bez njega. Cilj ovog predavanja je da objasni kakvi su to problemi naveli Gencena da za potrebe ove teoreme modifikuje svoj sistem. Bice dat i pregled nekih uspesnih procedura direktne eliminacije secenja.***********************************************************
Adresa elektronske poste Seminara: teorija.dokaza@gmail.com
***********************************************************