ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for GENERAL PROOF THEORY

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za opstu teoriju dokaza za novembar 2011.

Predavanja Seminara se odrzavaju u sali 301f Matematickog instituta (Knez Mihailova 36, III sprat).

PETAK, 18.11.2011. U 16:15
Kosta Došen (Matematički institut SANU, Beograd)
LOGIČKE KONSTANTE I

Rezime: Ideja da su logicke konstante one koje se mogu okarakterisati dokazno-teorijskim sredstvima u vezi je sa Louvirovomtezom (F.W. Lawvere) da su logicke konstante vezane za funktore u adjungovanim situacijama. Sa tacke gledista kategorijalne teorije dokaza, Louvirova teza je u prilicnom skladu sa intuicionistickom logikom (prilicnom, a ne savrsenom, zbog distribucije konjunkcije nad disjunkcijom). Njen status u drugim logikama nije tako dobar, i narocito ona ne prolazi jako dobro u klasicnoj logici, iako se ta logika moze lepo shvatiti u kategorijalnoj teoriji dokaza.
Literatura:
http://lumiere.ens.fr/~dbonnay/files/conference/LC/KD2.pdf

PETAK, 25.11.2012. U 16:15
Kosta Došen (Matematički institut SANU, Beograd)
LOGICKE KONSTANTE II

Rezime: Ideja da su logicke konstante one koje se mogu okarakterisati dokazno-teorijskim sredstvima u vezi je sa Louvirovomtezom (F.W. Lawvere) da su logicke konstante vezane za funktore u adjungovanim situacijama. Sa tacke gledista kategorijalne teorije dokaza, Louvirova teza je u prilicnom skladu sa intuicionistickom logikom (prilicnom, a ne savrsenom, zbog distribucije konjunkcije nad disjunkcijom). Njen status u drugim logikama nije tako dobar, i narocito ona ne prolazi jako dobro u klasicnoj logici, iako se ta logika moze lepo shvatiti u kategorijalnoj teoriji dokaza.
Literatura:
http://lumiere.ens.fr/~dbonnay/files/conference/LC/KD2.pdf

OBAVEŠTENJA:

Na Seminaru za opstu teoriju dokaza predavanja nece biti svake nedelje, nego samo s vremena na vreme. Za obavestenja preko elektronske poste obratite se na adresu: seminar_logika@mi.sanu.ac.rs.Kosta Došen, rukovodilac Seminara