ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za APRIL 2019.
SREDA, 03.04.2019. u 11:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan S. Dimitrijević, Astronomska opservatorija u Beograd
SUDARI EMITERA I APSORBERA SA NAELEKTRISANIM ČESTICAMA I ZVEZDANA PLAZMA
Sudari emitera i apsorbera sa naelektrisanim česticama, utiču na profile spektralnih linija zvezdane plazme, pošto usled cepanja i pomeranja energetskih nivoa atoma u električnom polju (Štarkov efekat) dolazi do širenja i pomeranja linija u spektrima. U radu je analizirana važnost Štarkovog širenja ovakvih linija za analizu, interpretaciju i sintezu zvezdanih spektara, analizu, dijagnostiku i modeliranje zvezdane plazme i značaj ovakvih rezultata za istraživanja laboratorijske, fuzione i tehnoloških plazmi kao i za fiziku lasera. Razmotreno je kod kakvih tipova zvezda i pri kojim istraživanjima je Štarkovo širenje značajno i diskutovani su metodi za teorijsko određivanje parametara širenja spektralnih linija. Takođe je dat i pregled ovakvih istraživanja na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu.SREDA, 10.04.2019. u 11:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan D. Nešić, pisac
PARADOKS c_max I HIPOTEZA VELIKOG PRASKA
Po knjizi "Da li je Djordano Bruno uzalud spaljen?"
Teorija relativnosti prvo homocentrično pretpostavi konstantnu masu mirovanja i po njoj svoje cmax a potom se hoće uz to cmax=const zaključiti kako je postao svet. Paradoksa se ne možemo rešiti bez pitanja: da li se Đordano Bruno uzalud žrtvovao braneći svoje delo „O Univerzumu, o beskonačnom i svetovima“? Treba konačno prihvatiti da kinematički, na makroskopskom nivou nije moguće objasniti Ajnštajnov postulat c=const, bez obzira što je on to pokušavao. Nije moguće prosto zato što je c+v=c elementarna protivurečnost. Na mikro nivou fotona, međutim, dinamički je lako razumeti c^2=const kao integralnu inerciju sveg kosmosa, pri čemu Hajzenbergove relacije neodređenosti igraju bitnu ulogu. Tek tako se može u jednoj novoj filozofiji kosmologije, gde bi se srele naučna i religijska filozofija, naslutiti - Kako to da svet postoji?

SREDA, 17.04.2019. u 11:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan S. Dimitrijević i Aleksandra Bajić, Drustvo za arheoastronomska i etnoastronomska istrazivanja "Vlasici"; Astronomska opservatorija u Beogradu
FELIX ROMULIANA - ARHEOASTRONOMSKO ISTRAŽIVANJE
Felix Romuliana je kasnoantički kompleks zgrada, izgradjen u doba tetrarhije. Sagrađen je po naređenju Gaja Galerija Maksimijana Augusta, rimskog cara (oko 260 - 311. godine), na mestu njegovog rodjenja, kod današnjeg Gamzigrada, u istočnom delu Srbije, i nazvan po majci Romuli. Iznećemo naš pokušaj da se utvrde praznici koji su se slavili u Felix Romuliani koristeći arheo-astronomske metode. Neka božanstva koja se smatraju zaštitnicima njenih stanovnika su poznata. Neka ikonografska djela pronađena su na lokalitetu u obliku skulptura, reljefa ili mozaika, ukazujući na obožavanje Dionisija i Ariadne, Jupitera, Herkula i Eskulapa, a verovatno i Demetre i Hekate. Pretpostavka da su njihovi praznici određivani posmatranjem Sunca i zvezda proverena je (nakon geodetskog snimanja horizonta) korišćenjem astronomskog softvera RedShift 7 i PLSV. Tačke promatranja određene su prema pravilima rimske arhitekture. Razmatrani su međusobni odnosi zgrada sakralnog pogrebnog kompleksa i nađeni su brojni astronomski važni pravci.

SREDA, 24.04.2019. u 11:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Mateja Bošković, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
ORBITALNA DINAMIKA TELA POD DEJSTVOM VREMENSKI-PERIODIČNIH PERTURBACIJA
Predmet izlaganja je orbitalna dinamika u prisustvu vremenski-periodične perturbacije u kontekstu opšte teorije relativnosti i njutnovske gravitacije. Astrofizička motivacija ovakvog problema je dvojaka. Sa jedne strane, kretanje malih tela oko izvora sa periodičnom promenom sjaja, kakva je promenljiva zvezda. Sa druge strane, u slučaju da se tamna materija sastoji od ultra-lakih bozonskih čestica, gravitaciono polje sadrži periodično-promenljivu komponentu. Razmatraće se glavne karakteristike ovog sistema na linearnom nivou, korišćenjem perturbativnih metoda kao i numerički rezultati u ne-linearnom režimu. Ovakva analiza sugeriše da ovaj tip dinamike vodi do parametarskih rezonanci, u najnižem redu opisanih jednačinom Matjea, pri čemu nelinearni efekti "smiruju" nestabilnosti u rezonance konačne amplitude.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara