ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za OKTOBAR 2017.
SREDA, 04.10.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Danijela Branković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
ZAŠTO JE SIMPLEKTIČKA GEOMETRIJA VAŽNA U ZASNIVANJU MEHANIKE
Rezime: Simplektička geometrija nam omogućava da izučavamo klasičnu mehaniku na mnogostrukostima nezavisno od izbora koordinata. Upravo to je čini pogodnim alatom za invarijantnu formulaciju zakona mehanike. Primer simplektičke mnogostrukosti koji je za nas od posebnog značaja je kotangentno raslojenje mnogostrukosti i ono će biti razmatrano na predavanju. Takođe će biti prikazan Lagranžev i Hamiltonov formalizam na mnogostrukostima i njihova povezanost putem Ležandrove transformacije. Upravo posredstvom Ležandrove transformacije i preslikavanjima indukovanim iz nje možemo da iz Hamiltonovog posmatramo Lagranžev formalizam i obrnuto, uz pretpostavku o regularnosti Lagranžijana.


SREDA, 11.10.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radoš Bakić, Učiteljski fakultet, Beograd
ANRI POENKARE I ALBERT AJNŠTAJN - JEDNA NEISPRIČANA PRIČA
Rezime: Teorija relativnosti se uobičajeno smatra jednim od najvećih dostignuća nauke i ljudske misli uopšte. U popularnoj kulturi i nauci za njenog tvorca se smatra nemački fizičar Albert Ajnštajn. Novija istraživanja međutim ukazuju da je veoma potcenjen doprinos drugih fizičara i matematičara, pre svega Anrija Poenkarea i Davida Hilberta, kao najznačajnih naučnih figura tog perioda (1905-1915). Tokom celog prošlog veka do danas, uvek je bilo vrlo uglednih stručnjaka koji su skretali pažnju na činjenicu da radovi Alberta Ajnštajna ne sadrže ništa novo u odnosu na ono što su pre njega uradili Poenkare i Hilbert. Takvi su na primer Lorenc, Vitaker, Arnoljd, Logunov, Hoking i drugi. Tema predavanja će biti kontraverze oko nastanka ove teorije, sa posebnim osvrtom na pitanja kao što su: zašto Ajnštajn nije dobio Nobelovu nagradu za teoriju relativnosti, zašto Poenkare nije nikada insistirao na svom prioritetu i sl.


SREDA, 25.10.2017. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ilija Lukačević, Matematički fakultet u Beogradu
O NEKIM GEOMETRIJSKIM OSOBINAMA FLUIDNIH I ELEKTROMAGNETNIH POLJA U OPŠTOJ RELATIVNOSTI
Rezime: Uvodi se tenzor projektor koji zadovoljava algebarske identičnosti koje i Riman-Kristofelov i Vejlov tenzor krivine. Pomoću parova dualnih antisimetričnih tenzora formira se takav projektor. Koriste se relativistički tenzori vrtloženja idealnog fluida i elektromagnetnog polja. U posebnim slučajevima se izrazi pojednostavljuju.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara