ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
RELATIVITY THEORY AND COSMOLOGICAL MODELS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za teoriju relativnosti i kosmološke modele za OKTOBAR 2018.
SREDA, 31.10.2018. u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miloš Milovanović, Matematički institut SANU
HRONOLOGIJA SVETOG AVGUSTINA HIPONSKOG
U ranom srednjem veku pojam vremena poklapao se sa crkvenim vremeneom. U tom kontekstu razmotrićemo Avgustinov (lat. Aurelius Augustinus, 354 - 430, jedan od najznačajnijih teologa i filozofa na hrišćanskom zapadu) pojam vremena razrađen pre svega u 11. knjizi Ispovesti, koji predstavlja osnov njegove hronologije. Pokazuje se da on odbacuje kako kružnu tako i linearnu koncepciju, obe zasnovane na kretanju, sagledavajući istoriju u svetlosti apofatičkog bogoslovlja ustanovljenog trojičnim dogmatom. Tako shvaćeno, vreme predstavlja stvaralački čin koji uspostavlja kontinuitet istorijskog toka oličen nepovratnim i inovativnim zbivanjima. U tom pogledu, hronološka matrica Svetog Avgustina odgovara liturgičkom vremenu koje se odnosi na celinu istorije. Takođe je zanimljiv njegov pogled da vreme postoji jedino u kreiranom univerzumu, jer se vreme može opaziti jedino u prostoru kroz kretanje i promenu.

Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati po najavi: sredom u 11:00h, sala 301f Matematikog instituta SANU, III sprat, Knez Mihailova 36.

prof. dr Žarko Mijajlović
Rukovodilac seminara
Tatjana Jakšić Kruger
Sekretar seminara