ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2019. GODINEUtorak, 02.04.2019. u 14:15, Sala 2, MI SANU, Kneza Mihaila 36
SERBIA-FORUM - PORTAL ZA DIGITALNO ČUVANJE BAŠTINE
MISANU predstavlja portal za digitalno čuvanje baštine, i poziva sve članove udruženja Srpski Krivak, da uzmu aktivnog učešća u promociji i širenju misije ovog portala, koji obuhvata širok spektar tema koje su od interesa (od najvećih arhiva i muzeja na nacionalnom nivou, pa sve do najmanjih muzejskih zbirki po selima Srbije). Udruženje Srpski Krivak predstavlja izložbu i knjigu o konjičkom generalu Dušanu Dodiću, koja je predstavljena na portalu www.serbia-forum.org kroz aktivnosti Zavičajnog muzeja u Jagodini i Muzejske zbirke u Trsteniku. Moderator ovog predavanja je vajar Dragan Radenović. U izlaganjima učestvuju muzejski savetnik iz Jagodine Duško Grbović i kustos iz Trstenika Jelena Vukčević, kao i prof. Dr. Obrad Zelić i prof. dr. Veljko Milutinović.
Na linku http://serbia-forum.org/sf/Institucije/Muzejska_zbirka_u_Trsteniku nalazi se Katalog za Izložbu o Konjičkom Generalu Dušanu Dodiću (koja kruži po Srbiji i u svakom mestu se zadržava mesec dana), kao i cela knjiga o Generalu Dušanu Dodiću na 200 strana (finansiralo Ministarstvo Kulture i Informisanja Srbije).
Ovo predavanje zajednički organizuju MISANU i Udruženje Srpski Krivak.Utorak, 09.04.2019. 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Danijela Stojanović, Fakulet organizacionih nauka
MODEL SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA ZASNOVAN NA TEHNOLOGIJAMA INTERNETA INTELIGENTNIH UREĐAJA
Predmet istraživanja je e-obrazovanje u srednjim školama zasnovano na internetu inteligentnih uređaja. Cilj istraživanja je da se unapredi nastavni proces u srednjoškolskom obrazovanju primenom servisa interneta inteligentnih uređaja (Internet of Things), društvenih mreža i mobilnih tehnologija, i postigne kvalitativno unapređenje srednjoškolskog obrazovanja. Istraživanje je prilagođeno srednjoškolskom sistemu u Srbiji i sprovedeno u Petoj ekonomskoj školi u Beogradu. Razvijena je mobilna aplikacija koja omogućuje proveru znanja u interakciji sa servisima pametne učionice. Rezultati ukazuju da su đaci zainteresovani za ovaj način učenja, i da primena razvijenih IoT servisa pozitivno utiče na ishode učenja.

Utorak, 16.04.2019. 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan Dražić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
UTICAJ GEOMETRIJSKOG OBLIKA OKOLINA NA EFIKASNOST VNS METAHEURISTIKE
Za kontinualnu globalnu optimizaciju, u metodi promenljivih okolina (VNS), sistem okolina je najčešće definisan l_p metrikom. Najčešće je u upotrebi l_1, l_2 i l_inf metrika. Za teške probleme velikih dimenzija ove okoline se veoma razlikuju u efikasnosti nalaženja rešenja. U nizu test primera je pokazano da, najjednostavnija za implementaciju, l_inf okolina pokazuje najgoru efikasnost, dok su mnogo bolji izbor l_1 i l_2 okoline.

Utorak, 23.04.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ranko Petrović i Miloš Pavlović, Vlatacom Institute of High Technologies
FUSION OF VISIBLE AND THERMAL IMAGERY FOR ROBUST FACE RECOGNITION SYSTEMS
Visible light face recognition systems have been extensively studied: in controlled environments the recognition accuracy can reach more than 99%. Regardless of that, variations in lighting conditions, pose, facial expressions and occlusions result in performance degradation. Utilization of thermal band imaging sensors, with the aim to overcome the disadvantages of visible light face recognition systems, is becoming more and more popular in a wide range of security and safety applications. Nearly invariant to changes in illumination, thermal IR imagery provides the ability for recognition under all lighting conditions, including complete darkness. However, thermal images have several deficiencies. IR imaging is sensitive to changes in the environment's temperature, variations in the heat facial patterns, presence of noise originating both from sensor and environment, and as the most important, IR is opaque to glass. In order to fuse information and take advantages from both spectra, this research provides an algorithm for fusion of thermal and visible imagery, improving, in such a way, face recognition performance and robustness. Also, in order to develop a robust face recognition system and to be operational with the existing visible light facial databases, this research provides a comparative analysis of the available approaches to thermal-to-visible face recognition, and the most important signal processing technologies behind them.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic