ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2014. GODINE

Utorak, 2.12.2014. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:
Nina Turajlic, Fakultet organizacionih nauka
NOVI MODELI I METODE ZA SELEKCIJU I KOMPOZICIJU WEB SERVISA NA OSNOVU NEFUNKCIONALNIH KARAKTERISTIKA

Rezime: U radu se razmatra primena razlicitih savremenih pristupa mekog racunarstva i optimizacije u servisno-orijentisanom pristupu razvoju aplikacija. Buduci da se web servisi nezavisno razvijaju i objavljuju na Internetu svakim danom sve je veci broj dostupnih servisa koji pruaju istu funkcionalnost. Ocigledno je da se izbor konkretnog servisa iz mnostva raspolozivih servisa mora zasnivati i na njihovim nefunkcionalnim karakteristikama (/Quality of Service . QoS/). U cilju prevazilazenja nedostataka postojeh pristupa za selekciju servisa, vezanih pre svega za nacin izrazavanja preferenci korisnika u pogledu relevantnih nefunkcionalnih karakteristika, predlazu se dva nova pristupa za modelovanje problema: model zasnovan na primeni konzistentne fazi logike i model zasnovan na visekriterijumskom razlomljenom programiranju. Pored toga predlaze se inovativna primena postojecih metoda visekriterijumske optimizacije, koje nisu do sada koriscene za problem selekcije servisa, kako za postoje modele problema tako i za predlozene nove modele, ali i jedna nova hibridna metaheuristika koja se moze primeniti u uslovima kada je neophodna brza i dinamicnija selekcija servisa. Konacno, za selekciju pojedinacnih servisa predlaze se inovativno prosirenje AHP metode primenom konzistentne fazi logike koje se moze koristiti i u bilo kom drugom domenu visekriterijumskog odlucivanja u kome je potrebno doneti odluku na osnovu slozenih verbalnih zahteva korisnika.

Utorak, 9.12.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Nenad Filipovic, University of Kragujevac, Serbia
MODELING OF PLAQUE FORMATION AND PROGRESSION IN THE ARTERY

Abstract: In this study, we analyzed animal experiments and clinical data for plaque formation and progression. The 3D blood flow is governed by the Navier-Stokes equations, together with the continuity equation. Mass transfer within the blood lumen and through the arterial wall is coupled with the blood flow and is modeled by the convection-diffusion equation. LDL transport in lumen of the vessel is described by Kedem-Katchalsky equations. The inflammatory process is solved using three additional reaction-diffusion partial differential equations. Experimental model of plaque formation on pig LAD is simulated numerically using a specific animal data obtained from intravascular ultrasound (IVUS) and histological data. Computed concentration of macrophages for pig model indicates that there is a newly formed matter in the intima, especially at foam cell lipids area which varied from 12 to 20% and chemokine receptor type 4 (CXCR4) areas from 1.5 to 3.5%. Patient study predicts new plaque formation after 12 months follow up which corresponds to size and plaque composition. Matching of plaque location, size and composition progression in time between experimental and computer model shows a potential benefit for future prediction of this vascular decease.

Utorak, 16.12.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Marko Petrovic, Fakultet organizacionih nauka
RAZVOJ PROCESA EKSTRAKCIJE, TRANSFORMACIJE I PUNJENJA PODATAKA SKLADISTA PODATAKA ZASNOVAN NA MODELOM VODJENOM PRISTUPU

Rezime: U radu se razmatra problem konceptualizacije i automatizacije razvoja ETL procesa i daje originalno resenje koje se zasniva na formalnoj specifikacijiETL procesa i njenoj automatizaciji uz pomoc razvijenog specificnog aplikacionog okvira. U skladu sa Domain-Specific Modeling (DSM) pristupom, za formalnu specifikaciju definisano je nekoliko novih domensko-specifiih jezika: jezik za specifikaciju operacija transformacija podataka (ETL-O), jezik za specifikaciju toka izvravanja ETL procesa (ETL-P), jezik za specifikaciju izraza (ETL-E) i jezik za specifikaciju sablona operacija transformacija (ETL-T). Svaki od ovih jezika definie koncepte koji su relevantni za specificni aspekt ETL procesa. Implementacija specificiranih domensko-specificnih jezika ostvarena je uvodjenjem specificnog aplikacionog okvira kao tehnoloske podrske predlozenoj formalnoj specifikaciji. Uvodjenjem aplikacionog okvira znacajno je podignut semanticki nivo koji je implementaciono podrzan i koji se moze automatizovati. Implemetacija se zasniva na automatskoj transformaciji modela, formiranim u skladu sa odgovarajum domensko-specificnim jezikom, u izvrsni kod aplikacionog okvira. Uvedena je i specificna ETL platforma kao proirenje Microsoft .NET platforme, kojom je specificirana tehnoloska podrska razvoju i izvrsavanju modela ETL procesa. Zapravo, ETL platformom se opisuje tehnoloska podrska modelovanju i implementaciji domensko-specificnih jezika. Automatske transformacije modela, formiranih koriscenjem sintaksnih editora i zasnovanim na odgovarajucim domensko-specificnim jezicima, u izvrsni kod aplikacionog okvira podrzane su specificno razvijenim generatorima. Aplikacioni okvir podrzan je skupom servisa koji omogucavaju izvrsavanje i upravljanje izvrsnim kom, generisanim iz formiranih modela. Predstavljena je opsta fizicka softverska arhitektura ETL platforme, kao osnova za njenu implementaciju. U cilju validacije resenja koje se predlaze sprovedno je vise eksperimentalnih testiranja.

Utorak, 23.12.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Ilija Batas Bjelic, Elektrotehnicki fakultet Univerziteta u Beogradu
OPTIMIZACIJA U ENERGETICI

Rezime: Optimizacione tehnike primenjuju se na modele u energetici u svetu i kod nas. Najpre su se razvili modeli tehnicke optimizacija elektroenergetskih sistema zbog problema upravljanja (eksploatacije) sa dinamikom reda delova sekunde, do upravljanja na satnom nivou, a zatim i zbog problema planiranja na dnevnom, sezonskom i visegodinjem nivou. Prema funkciji cilja zatim se razvijaju modeli visekriterijumske optimizacije koja pored tehnickih u obzir uzima i ekonomske, geografske i regulatorne aspekte modela u energetici. Ekonomski aspekt mogu biti ogranicenja ili minimizacija ukupnih ili specificnih troskova, maksimizacija pouzdanosti, profita ili neka njihova kombinacija. Geografski aspekt odnosi se na velicinu sistema koji se optimizira i nacin na koji se ukljucuju energetski resursi, trgovina i sl. Regulatorni aspekt naj predstavljaju ogranicenja ili minimizacija emisija gasova sa efektom staklene baste. Broj komercijalnih, besplatnih i korisniih softverskih alata za optimizaciju modela u energetici sa razlicitim linearnim i nelinearnim algoritmima je sve veci. Sa pojavom obnovljivih izvora energije optimizacija modela energetskih sistema postaje sve slozenija.

Reference: Iqbal, M., M. Azam, M. Naeem, A. S. Khwaja, and A. Anpalagan. 2014. "Optimization classification, algorithms and tools for renewable energy: A review." Renewable and Sustainable Energy Reviews no. 39 (0):640-654. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.120.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic