ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2016. GODINEUTORAK, 06.12.2016. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ana Anokić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
PROBLEM RASPOREĐIVANJA VOZILA PRI OPTIMIZACIJI TROŠKOVA TRANSPORTA POLJOPRIVREDNIH SIROVINA
U radu je razmatran realan problem koji se odnosi na organizaciju transporta u jednoj fabrici šećera u Srbiji. Predstavljen je precizan matematički model problema koji je oblika mešovitog celobrojnog programiranja sa kvadratnim ograničenjima (Mixed integer quadratically constrained problem-MIQCP). Model je testiran korišćenjem egzaktnog rešavača Lingo 15. Kako su rezultati dobijeni samo za test primere malih dimenzija, razvijen je heuristički pristup za rešavanje instanci problema srednjih i većih dimenzija. Predstavljene su karakteristike predložene heuristike, kao i eksperimentalni rezultati dobijeni rešavanjem Lingo 15 i heurističkim pristupom na instancama različitih dimenzija. Analiza eksperimentalnih rezultata pokazuje da heuristički pristup brzo dostiže sva poznata optimalna rešenja na instancama malih dimenzija i daje rešenja na instancama srednjih i većih dimenzija za koje optimalno rešenje nije poznato.
Zajednički rad sa Z. Stanimirović, Đ. Stakićem i T. Davidović.
Ključne reči: Raspoređivanje vozila; transportni troškovi; MIQCP; heuristike..


UTORAK, 13.12.2016. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milovan Matijević, MINECO Computers
STANJE I PERSPEKTIVE INFORMATIČKE INDUSTIJE SRBIJE
U okviru ovog predavanja dati su ključni rezultati desetog godišnjeg istraživanja u informatičkom sektoru (industriji), prikazano je stanje 2015. i perspektive za 2016. i 2017. godinu. Srpsku informatičku industriju, u 2015. godini, sačinjavalo je 2.076 aktivnih preduzeća. Za precizniji uvid u strukturu IT industrije, preduzeća su grupisana u četiri jasno odvojene delatnosti. Te delatnosti su: (1) Kompjutersko programiranje; (2) IT usluge; (3) Posredovanje, trgovina na veliko i malo IT opremom; (4) Proizvodnja kompjutera i perifernih uređaja.
Razvijena IT industrija je preduslov oporavka domaće ekonomije i okosnica budućeg razvoja celog društva. Procenjuje se da će Srbiji nedostajati oko 15.000 IT stručnjaka koji bi radili na digitalizaciji domaće privrede i društva. Predavanje će ukazati na mogući negativni scenario i posledice jakog fokusa na izvoz softvera i informatičkih usluga, dok se istovremeno zanemaruju lokalne informatičke potrebe. Predavanje bi trebalo da pruži odgovor na pitanje da li je važnije da pokrijemo domaće kadrovske potrebe, ili da tim ljudima popunimo delić praznine od 900.000 IT stručnjaka koliko će nedostajati u Evropi do 2020. godine.


UTORAK, 20.12.2016. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Emilie Erić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
PRIMENA OTVORENIH PODATAKA U UNAPREĐENJU PARTICIPACIJE GRAĐANA U RAZVOJU E-DRUŠTVA
U okviru predavanja biće predstavljeno pobedničko rešenje sa Hacking Politics takmičenja organizovanog u okviru Nedelje parlamentarizma. U savremenoj elektronskoj upravi jedan od osnovnih problema se odnosi na motivisanje i podsticanje participacija građana u razvoju e-društva. Razvijeno rešenje "Moj poslanik" ima cilj da građanima pomogne u rešavanju konkretnih problema. Građani imaju mogućnost da postave nove probleme i da učestvuju u rešavanju postojećih. Na ovaj način se širi svest o postojanju određenih problema i uključuju elementi šire društvene zajednice, kao što su: novinari, organizacije, privredni subjekti, itd. Ključni deo rešenja je sistem preporuke, koji građanima sugeriše najpogodnijeg poslanika za rešavanje određenog problema. Sistem uzima u obzir karakteristike problema, ocene poslanika dobijene iz eksternih izvora, dosadašnjeg angažovanja, kao i oblasti delovanja poslanika. Istovremeno, poslanik može samostalno da se uključi u proces rešavanja problema. Dodatno, aplikacija sadrži jedinstvenu bazu znanja vezanu za sve probleme definisane u aplikaciji.


UTORAK, 27.12.2016. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Slobodan Simić, Ranko Popović, Matematički institut SANU
Dalibor Ristić, Računarski fakultet

NeoGraph - A SOFTWARE PLATFORM FOR STUDYING COMPLEX NETWORKS
The paper presents the main features of NeoGraph, the software platform for studying complex networks. It is to a large extent based on spectral graph theory, and is intended for both development of spectral graph theory and its application in solving theoretical and practical problems of computer science, especially in revealing phenomena which are intrinsic for large scale networks.
Spectral graph theory, as a mathematical discipline, makes use of linear algebra in studying graphs and various real networks. The basic tools are embodied in various matrices, whose spectral domain, i.e., eigenvalues and eigenvectors, provide powerful facilities. The most important benefit in using spectral techniques, from the practical point of view, comes from the fact that the numeric algorithms for computing eigenvalues and eigenvectors are polynomial, and also are considerably faster for sparse graphs which are one of basic features of complex networks. NeoGraph is primarily tailored for investigations involving complex networks in the context of modeling, simulation, synthesis, decomposition, searching, analysis, visualization, etc. However, the platform can also be used in education of students, in research (say, for making or disproving conjectures), or in solving real-life problems.
This is joint work with D. Živković, A. Ivanović, B. Milojković, A. Stančić
Keywords: complex networks, spectral graph theory, software platform, visualization


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic