ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2017. GODINEUTORAK, 05.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Emilija Kisić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
PRIMENA T2 KONTROLNIH DIJAGRAMA I SKRIVENIH MARKOVLJEVIH MODELA NA PREDIKTIVNO ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA
Na ovom predavanju biće prikazana inovativna tehnika prediktivnog održavanja sa ciljem isticanja prednosti prediktivnog održavanja u odnosu na planirano održavanje. Predloženi algoritam primenjen je na konkretan problem koji se javlja planiranim održavanjem udarnih ploča mlinova koje melju ugalj u podsistemu za mlevenje uglja u termoelektrani “TEKO”, Kostolac, Srbija. Planiranim održavanjem predviđa se zamena udarnih ploča nakon određenog broja radnih sati, međutim u zavisnosti od kvaliteta uglja i same udarne ploče ova zamena je nekad potrebna ranije ili kasnije. Posledice ovakvog održavanja su veliki materijalni gubici koji nastaju zbog čestog prevremenog zaustavljanja celog podsistema za mlevenje uglja, kao i mogućnost da otkaz nastupi pre zamene. Inovativnost predloženog algoritma zasniva se na izboru tehnike prognoze otkaza. Primenom predložene metode dobija se informacija u kom stanju se udarne ploče nalaze.


UTORAK, 12.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Mihajlovic, BeoGen
PRIMENA BIOINFORMATIKE U ONKOLOGIJI
Bioinformatika je grana informatike koja spaja tri nauke, a to su matematika, biologija i informatika. Cilj bioinformatike je da se otkriju tajne svih biloških procesa. Njihovo razumevanje uvek počinje sa biološkim podacima. Informatika se koristi kao pomoćno sredstvo da bi se efikasnije koristile matematičke metode za otkrivanje delova i uzroka tih procesa. Najinteresantniji biološki procesi su oni koji direktno utiču na naše zdravlje. Jedan takav patološki proces koji se intenzivno izučava pomoću bioinformatike je tumorogeneza. Bioinformatika odgovara na pitanja kao što su kako nastaje tumor na biološkom, molekularnom i genetskom nivou, kako se menja sastav ćelija i njihovih genetskih profila tokom razvoja tumora. Takođe, ona prepoznaje i profiliše tumore po njihovim razlikama i sličnostima; i mnogo toga. Ovakve informacije su bitne za diagnostiku i određivanje adekvatnih terapija, a ključne su u farmakološkom procesu otkrivanja leka protiv raka.


UTORAK, 26.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU
TRIGGER OF COUPLED SINGULARITIES IN DYNAMICS OF GENERALIZED ROLLING PENDULUM AND IN ANALOGOUS DYNAMICS
Lecture starts with a theorem of coupled three singular points and homoclinic phase trajectory in the form of "number eight" defined by lecturer. Dynamics of generalized rolling pendulum is mathematically described and constructions of the phase trajectory portraits, total mechanical energy surface and portraits of curves of constant total mechanical energy are presented with necessary explanations, for each different case. A number of examples is analyzed by use phase trajectory method of nonlinear dynamics. Bifurcation of singular point and layering of corresponding singular points are explained on the considered examples. Using examples of dynamical system with friction a special type of trigger of coupled one side singular points is presented. Based on previous results and extended theory of collision of two bodies in rolling motion, a methodology for investigation a class of vibro-impact dynamics of bodies in translator motion as well as of bodies in rolling motion is presented.

  1. Hedrih (Stevanović) K., (2004), A Trigger of Coupled Singularities, MECCANICA, Vol.39, No. 3, 2004., pp. 295-314. DOI:10.1023/B:MECC.0000022994.81090.5f
  2. Katica R. (Stevanović) Hedrih, Vibro-impact dynamics of two rolling balls along curvilinear trace, Procedia Engineering, X International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2017, Edited by Fabrizio Vestroni, Francesco Romeo and Vincenzo Gattu, Volume 199, Elsevier, (2017) pp. 663-668. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.09.120
  3. Hedrih (Stevanović) Katica, Generalized rolling pendulum along curvilinear trace: Phase portrait, singular points and total mechanical energy surface, Computer Algebra Systems in Teaching and Research, Edited by Alexander Prokopenya and Agnieszka Gil-Swiderska, Publisher Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Siedlce, Poland), 2017, Vol. VI, pp. 204-216.
  4. Katica R. (Stevanovic) Hedrih, Central collision of two rolling balls: theory and examples, Advances in Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 10, 2017, no. 1, 33-79. https://doi.org/10.12988/atam.2017.765 http://www.m-hikari.com/atam/atam2017/atam1-2017/p/hedrihATAM1-2017.pdf   http://www.m-hikari.com/atam/atam2017/atam1-2017/index.html
  5. Katica R. (Stevanović) Hedrih, Dynamics of Impacts and Collisions of the Rolling Balls, Dynamical Systems: Theoretical and Experimental Analysis, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Volume Number: 182, Chapter 13, pp. 157-168. DOI 10.1007/978-3-319-42408-8.
  6. Katica R. (Stevanovic) Hedrih, Vibro-impact dynamics in system with trigger of coupled three singular points: Collision of two rolling bodies, Extended abstract in the form short paper on CD, IUTAM ICTAM Montreal 2016.RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic