ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2018. GODINEUTORAK, 20.02.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Olivera Stančić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
NOVEL FORMULATIONS AND VNS-BASED HEURISTICS FOR SINGLE AND MULTIPLE ALLOCATION p-HUB MAXIMAL COVERING PROBLEMS
In this talk, the results of the research on uncapacitated single and multiple allocation p-hub maximal covering problems (USApHMCP and UMApHMCP) with binary and partial covering criteria will be presented. New mixed-integer programming formulations of the considered problems are introduced, showing that they are valid for both binary and partial coverage cases. The efficiency of the proposed formulations is evaluated through computational experiments on smaller-size hub test instances, and compared with the state-of-the art models from the literature. In order to solve instances of larger problem dimension, two heuristic methods based on Variable Neighborhood Search (VNS) are developed: General VNS (GVNS) for USApHMCP and Basic VNS (BVNS) for UMApHMCP. Computational experiments conducted on smaller-size instances showed that both GVNS and BVNS almost instantly reach all known optimal solutions. The proposed GVNS and BVNS showed to be very efficient when solving large and large-scale hub instances with up to 1000 nodes, which were not previously considered as test instances for the considered problems. Both GVNS and BVNS provided best solutions on challenging USApHMCP and UMApHMCP instances for both coverage cases in short running times, which indicates their potential as solution methods for similar hub location problems.
This is joint work with S. Mišković, Z. Stanimirović, and R.Todosijević.


UTORAK, 27.02.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Branka Rodić-Trmčić, Fakultet organizacionih nauka
RAZVOJ MODELA MOBILNOG ZDRAVSTVA ZASNOVANOG NA WEARABLE COMPUTING-U
Predmet istraživanja je razvoj modela mobilnog zdravstva zasnovanog na wearable computing-u. Centralni problem koji se razmatra je ispitivanje mogućnosti primene i integracije wearable computing-a, Interneta inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things, IoT), mobilnih tehnologija i servisa, big data analitike i računarstva u oblaku za razvoj servisa mobilnog zdravstva. Fokus istraživanja je na primeni servisa mobilnog zdravstva u oblasti merenja, praćenja i kontrole stresa kod studenata. Uvođenjem Interneta inteligentnih uređaja u mobilno zdravstvo, u oblasti kontrole stresa, omogućava se prikuplјanje podataka sa tela korisnika putem senzora. Izmereni podaci se prate, čuvaju i vrši se analiza podataka. Na osnovu analitičkih rezultata mogu se kreirati odgovarajuće metode za kontrolu stresa i personalizovane preventivne zdravstvene poruke namenjene korisnicima. U ekperimentalnom delu istraživanja predloženi model je implementiran u obrazovnom okruženju. Sistem je evaluiran u realnom okruženju, tokom odbrane završnih radova studenata na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. U predavanju će biti naznačena i uloga koju ima obrazovni sistem u implementaciji mobilnog zdravstva. Predstavlјen je pristup dizajniranju kursa za edukaciju inženjera iz oblasti smart healthcare.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic