ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2017. GODINEUTORAK, 07.03.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ljubica Mihić, Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija, Šabac
OSTACI KVADRATURNIH FORMULA GAUSOVOG TIPA SA ČVOROVIMA PROIZVOLJNE VIŠESTRUKOSTI
Rezime: Predmet izlaganja su Gauss-ove kvadraturne formule sa čvorovima proizvoljne višestrukosti. Ukoliko je, kao čvor, fiksiran jedan od krajeva intervala integracije, radi se o Gauss-Radau kvadraturnim formulama, a ukoliko se fiksiraju oba kraja intervala integracije, takve formule su Gauss-Lobatto tipa. Pored pomenutih formula, bavimo se i analizom Kronrod-ovog uopštenja Gauss-Turan-ove kvadraturne formule u kojoj se pored vrednosti funkcije u čvorovima posmatraju i vrednosti proizvoljnih izvoda funkcije.
Cilj je dati efikasne ocene grešaka pomenutih formula u odnosu na različite vrste Chebyshev-ljevih težinskih funkcija kao i Gori-Micchelli-jeve težinske funkcije koja u specijalnom slučaju predstavlja uopštenje prve Chebyshev-ljeve težinske funkcije.


UTORAK, 14.03.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nemanja Jevtović, Fakultet organizacionih nauka
TAKMIČENJA U REŠAVANJU POSLOVNE STUDIJE SLUČAJA: PRIKAZ REŠENJA STUDENATA FON-A
U ovom predavanju biće predstavljeni rezultati studenata Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, postignuti na svetskim takmičenjima u rešavanju poslovne studije slučaja: McGill Management International Case Competition održanom u Kanadi (1. mesto), UOB - NUS International Case Competition održanom u Singapuru (1. mesto u diviziji), i FEP U.Porto International Case Competition u Portugaliji (3. mesto). Pored kratkog opisa formata takmičenja, biće prikazani koncepti predloženih rešenja zasnovani na integraciji modernog poslovanja i informaciono komunikacionih tehnologija. Rešenja su razvijana za potrebe velikih svetskih kompanija iz oblasti komercijalnog bankarstva, investicionog bankarstva i trgovine.


UTORAK, 21.03.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Samardžić, Stone Ridge Technology, Bel Air, MD, USA
SIMULACIJA DVOFAZNOG MODELA NEMIJEŠAJUCEG TOKA FLUIDA KROZ POROZNU SREDINU
U okviru predavanja biće predstavljen projekat simulacije toka dva fluida, koji se međusobno ne miješaju, kroz porozni materijal, koji je autor radio za potrebe kompanije Šel. Model korišćen za simulaciju se sastoji od spregnutih Kan-Hilijardove i Navije-Stoksove jednačine. Diskretizacijom ovih jednačina, kao i odgovarajućih graničnih uslova, na regularnoj mreži, problem se svodi na rešavanje rijetkih sistema linearnih jednačina. Efikasnost rešavanja problema je unapređena paralelizacijom, kako istovremenim korišćenjem više procesora na jednom računaru, tako i korišćenjem više računara povezanih u mrežu, za izračunavanja. Posebna pažnja će biti posvećena softverskim alatima koji su korišćeni tokom realizacije projekta, a koji su tipični za značajan broj projekata iz domena primijenjene matematike.


UTORAK, 28.03.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Goran Grubić, Fakultet organizacionih nauka
A METHOD FOR WEB CONTENT SEMANTIC ANALYSIS: THE CASE OF MANUFACTURING SYSTEMS
This paper discusses a method for web content classification and semantic processing applied in a Web Business Intelligence model for production systems. The goal of the research was to formally describe the method, its procedures, and applicable ontologies. During the evaluation of the related research, a set of appropriate procedures were selected and adapted for the context of this research. Neural networks were trained using expert-enhanced datasets in order to solve a number of classification problems. Domain knowledge was described in a semantic Lexicon, used by the model to extract semantic Profiles. Applied ontologies were formally described and an evaluation framework was proposed based on real-life data.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic