ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2018. GODINEUTORAK, 06.03.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Stanko Bajčetić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet
MODEL ZA OPTIMIZACIJU VREMENA OBRTA VOZILA NA LINIJI JAVNOG GRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA
Vreme obrta, zajedno sa transportnim zahtevima, predstavlja bazni dinamički parametar linije i ulaznu veličinu za projektovanje reda vožnje, što ga istovremeno čini jednim od najvažnijih dinamičkih elementa rada linije javnog gradskog transporta putnika. Redom vožnje se usklađuju ponuđeni transportni kapaciteti sa ispostavljenim transportnim zahtevima, tako da su bazne ulazne veličine za projektovanje reda vožnje istovremeno i ključni faktori koji utiču, s jedne strane, na kvalitet funkcionisanja i usluge, a sa druge strane, na proizvodnu i ekonomsku efektivnost i efikasnost, kao i na iskorišćenje resursa (vozila, zaposleni, finansije, energija i sl.) i uticaja na okolinu.
Cilj istraživanja je definisanje modela za optimizaciju vremena obrta vozila na liniji javnog gradskog transporta baziranog na ukupnim operativnim troškovima, troškovima korisnika (putnika) i troškovima kvaliteta transportne usluge, koji kao izlazni rezultat ima vreme za koje se realizuju minimalni ukupni troškovi funkcionisanja linije. Na osnovu utvrđenih međusobnih relacija, definisan je matematički model u formi mešovitog celobrojnog programiranja sa ciljnom funkcijom minimizacije ukupnih troškova linije, kao i algoritam procesa primene definisanog optimizacionog modela. U cilju evaluacije definisani model je implementiran u realno okruženje, odnosno na reprezentativnoj liniji javnog gradskog transporta u Beogradu.


UTORAK, 13.03.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Kosa Nenadić, system architect, Schneider Electric DMS, Novi Sad
VALIDATION OF CIM DATASETS USING SHACL
The Shapes Constraint Language (SHACL), a new W3C’s recommendation, is a language for validating RDF graphs against a set of conditions. This presentation demonstrates an application of the SHACL on the Common Information Model (CIM) for power systems. To achieve this, a mapping of CIM RDF Schema into SHACL shapes is defined and an SHACL implementation - SHACLib.ts is made. For the evaluation of this approach, the Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) profiles and test configuration provided by the European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) were used. In an iterative validation process, required enhancements of CIM datasets were defined. In this way, a novel approach for validation of CIM datasets is proposed.


UTORAK, 20.03.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Đorđe Nedić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu
MUSCLE MODELLING AT MOLECULAR LEVEL - MUscleSImulationCOde
For applications in biomechanics and biomedical engineering, a simulation model is often needed to understand and explain the mechanical properties and functional behaviours of the muscle. For this purpose, a great variety of muscle models has been created over the years, differing in intended application, mathematical complexity, level of physiological structures considered, and fidelity to biological behaviour.
Up to the author’s knowledge, regardless of great efforts in the area of muscle modelling in past few decades, a comprehensive, modular and scalable software platform for micromechanical muscle modelling has not yet been developed. In this work, a computational platform MUSICO (MUscleSImulationCOde) for modelling realistic sarcomeric system is described. It has been developed with the aim to simulate a wide variety of experimental muscle behaviour. The platform offers a modular program structure that allows extension and replacement of any part of sarcomeric system (calcium activation, cross-bridge cycle, sarcomere geometry, etc.).


UTORAK, 27.03.2018. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
dr Slobodan Babić, Dunav osiguranje
METODOLOGIJA KRITIČNIH POSLOVNIH RESURSA (CBR) ZA USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA KONTINUITETOM POSLOVANJA ORGANIZACIJE
U predavanju je prikazana metodologija za uvođenje sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja, koja je pogodna za primenu u velikim preduzećima u zemljama u razvoju, kao i postupak njegovog uvođenja. Razvijena metodologija bazirana je na razumevanju kritičnih poslovnih procesa i resursa potrebnih za obavljanje kritičnih poslovnih aktivnosti. CBR metodologija je bazirana na standardima, standardu ISO22301 i originalnom proširenju standardom ISO15944-4 po kome kao događaj podrazumevamo nemogućnost obavljanja poslovnog procesa usled nedostupnosti određenog kritičnog poslovnog resursa koji izvodi poslovni subjekt. CBR metodologija uzima u obzir da je moguće izvoditi poslovni proces bez obzira na ambijentalne uslove, ukoliko su svi poslovni resursi potrebni za obavljanje posla dostupni. Kao implikacija, na osnovu metodologije CBR, moguće je izdvojiti i skupove rizika nad kritičnim poslovnim resursima. Prepoznatim rizicima nad kritičnim poslovnim resursima je moguće upravljati u slučaju pojava koje ugrožavaju poslovne procese.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic