ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2010. GODINE

Utorak, 04.05.2009. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Aleksandar Milic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
PRIMENA FUZZY LOGIKE U IZBORU STRATEGIJE ZA PLASIRANJE NOVOG PROIZVODA NA TRZISTE

Sadrzaj: U ovom saopstenju se opisuje jedan moguci pristup za primenu fuzzy logike u izboru strategije za plasiranje novog proizvoda na trziste i izradi dela biznis plana koji se odnosi na taj proizvod. Model za izradu dela biznis plana se zasniva na obradi korisnicki definisanih parametara koji se odnose na karakteristike ponude, traznje i proizvoda. Model je implementiran koriscenjem programskog paketa MATLAB i Fuzzy Toolbox-a. Na osnovu rezultata modela se generise deo biznis plana a zatim izbornajbolje strategije.

Utorak, 11.05.2010. u 14:15, sala 301f, MI:

Branka Arsovic, Uciteljski fakultet, Uzice
OBRAZOVNI SOFTVER U MATEMATICKOM OBRAZOVANJU

Sadrzaj: Cilj rada je da ukaze na potrebe savremenog obrazovanja i da, sa osvrtom na karakteristicne zahteve nastave matematike, definise metodologiju realizacije obrazovnog softvera(OS). Tezi se objedinjenju primena naprednih informatickih tehnologija i OS-a u matematickom obrazovanju u cilju unapredjenja nastave. Da bi informaticka resenja doprinela povecanju znanja matematike, potrebno je da se u ucenju koristi OS koji na optimalan nacin ispunjava postavljene ciljeve matematickog obrazovanja. Autor OS-a mora biti svestan aksiomatsko-deduktivne strukture matematike i mora je u potpunosti ispostovati prilikom kreiranja OS-a. Predstavljeni model ucenja integrise neke od mogucnosti sistema Moodle sa prakticno primenjenim teorijskim osnovama i principima kreiranja virtuelnog obrazovnog okruzenja. Izvrsena je i integracija metodickih principa koji se moraju ispostovati kako prilikom same nastave matematike (pa je konstruisanje modela pratilo te principe i zasniva se na njima), tako i prilikom kreiranja potrebnih nastavnih materijala. Kreirani softver predstavlja alat za ucenje, ali i podrsku redovnoj nastavi matematike u srednjim skolama (za oblast kvadratnih jednacina).

Utorak, 18.05.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Tatjana Jaksic, Matematicki Institut, Beograd
PARALELIZACIJA I PROGRAMSKA IMPLEMENTACIJA ALGORITMA ZA RESAVANJE JEDNOG ASTRONOMSKOG PROBLEMA

Sadrzaj: Na bazi rada Schneidera i Weissa ukrajinski astronom V.N. Shalyapin je razvio softver za izracunavanje mapa gravitacionih mikrosociva. Grupa astronoma sa Astronomske opservatorije u Beogradu je modifikovala ovaj softver, pri cemu su obe ove verzije projektovane za izvrsavanje na jednom procesoru. Tema ovog saopstenja je paralelizacija modifikovanog algoritma i njena implementacija u FORTRAN~77 programskom jeziku. Postignuta su ubrzanja od 10 do 40 puta u zavisnosti od broja iskoriscenih procesora, kao i ulaznih parametara pomocu kojih se opisuje mapa gravitacionih mikrosociva. Svi testovi i izracunavanja su izvrsena na paralelnom racunaru sa 68 jezgara Matematickog Insituta SANU.

Utorak, 25.05.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Stephen Taylor, London (editor of Vector, the journal of the British APL Association)
APLs - PARALLEL PROGRAMMING LANGUAGES

Abstract:
- What is an APL: Exotic programming languages derived from a mathematical notation. Like math, designed for thinking rather than for driving machines.
- Brief history. Early popularity as medium for 'personal computing' before PCs. Persistence in scientific, and mathematical applications in finance and insurance. Resurgence with vast data flows.
- Elements of the language: arrays as first-class objects, reduction of arrays, higherorder functions.
- An alternative tradition in software development. APL teams have always been tiny, agile and exploratory. In the last half century they have been highly valued in the fastchanging world of financial trading rooms. Renewed interest as Moore's Law ends and we use parallel processing to chew swelling datastreams. I forecast further interest in improvised and hand-crafted IT solutions as economies wobble and corporate IT budgets shrinkRUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić