ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2019. GODINEUtorak, 07.05.2019. 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Zoran Babović, Elektrotehnički fakultet
NEW DISTRIBUTED IN-MEMORY RDF TRIPLE STORE IMPLEMENTATION FOR SUPPORTING ARCHITECTURE FOR SEMANTIC-BASED INTEGRATION OF SENSOR NETWORKS
This presentation describes architecture for semantic-based integration of sensor networks based on the distributed in-memory RDF triple store, designed with the aim to overcome the current lack of existing architectures and to enable high performance query execution in real-time interaction with semantic sensor data. The essence of this architecture is distributed RDF data management, which implies a graph-based approach, and thus several improvements have been implemented in this direction. First, the RDF triples are primarily indexed by predicates, which are also used for distribution of the triples across nodes. The selection of the primary predicate index with the accompanying index structure determined the method of maintaining the statistics of subjects and objects distribution per predicates in the RDF graph, and that is used for the estimation of the edge cardinality in the query graph and consequently for the creation of SPARQL query execution plan algorithm. These index structures are also designed for the efficient join of the sub-queries (triple patterns) results by exploiting the sort-merge join implementation approach. Furthermore, the reduction of a statically set of triples in a new added sensor observations sub-graph is performed in order to reduce the amount of processed data. In addition, new predicates are added with the goal to bypass a long join-path to sensor measurement time and value data which is utilized for optimization of time-value related queries. Also, multidimensional spatial coordinates are transformed to 1-dimensional coordinate through Z-ordering mapping and processed by special index structures for efficient execution of spatial range and kNN queries. The performance evaluation is done with sensor data from the MesoWest project, which includes data from several thounsands meteorological stations in the USA during hurricane Charley in 2004. The test results show that the implemented RDF triple store achieves from 3 to 50 times shorter query execution time from the publicly available Virtuoso RDF triple store in the conditions of performing semantic queries while intensively adding new sensor observations.Utorak, 14.05.2019. 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Srđa Bjeladinović, Fakultet organizacionih nauka
RAZVOJ METODOLOŠKOG PRISTUPA ZA PROJEKTOVANJE I KORIŠĆENJE HIBRIDNE SQL/NoSQL BAZE PODATAKA
Danas, dominantne baze podataka za rad sa strukturiranim podacima su relacione baze podataka (nazivaju se još i SQL baze podataka), dok za rad sa nestrukturiranim podacima sve popularnije rešenje predstavljaju NoSQL baze podataka. Za savremene organizacije nije uvek optimalno doneti odluku o izboru jednog tipa baze podataka, usled potrebe istovremenog rada sa podacima različitog stepena strukturiranosti. To je dovelo do nastanka jedinstvene logičke baze podataka, čije komponente čine SQL i NoSQL baze podataka, a koja je nazvana hibridna SQL/NoSQL baza podataka. U ovom radu prikazan je novorazvijeni pristup za projektovanje hibridne baze podataka i za integraciju i uniformno korišćenje njenih komponenti.

Utorak, 21.05.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Petrović, redovni profesor na doktorskim studijama Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije Univerziteta u Beogradu
MILUTIN MILANKOVIĆ - OD NOMOKANONA DO KANONA OSUNČAVANJA
Nomokanon Svetog Save je nastao pre tačno 800 godina. On je postavio odnos crkve i države kao teoriju simfonije. Na tome danas počiva srpska kultura. Pre 80 godina je Albreht Penk Milankovićevu teoriju osunčavanja nazvao kanonom. On je simfonija nebeske mehanike i geološke dinamike. Na tom povezivanju danas počiva kosmička klimatologija, jer kanon osunčavanja obuhvata sva nebeska tela sa čvrstom korom u Sunčevom sistemu i izvan njega. U skladu dva kanona se pojavljuje etika bez koje je znanje lišeno smisla svedeno na tehnologiju.

Utorak, 28.05.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Anđelka Kovačević, Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta
O MILANKOVIĆEVOM DOPRINOSU MATEMATIZACIJI ASTRONOMSKE REGULACIJE DUGOVREMENIH KLIMATSKIH PROMENA NA ZEMLJI
Milutin Milanković je bio među prvima koji je uočio važnu ulogu periodičnih promena parametara vezanih za Zemljinu putanju na promene klime na njoj (Milanković, 1941). Polazeći od orbitalnih podataka, on je izračunao vremenske serije insolacije kao funkcije geografske širine i godišnjeg doba i pri tome prvi procenio energetski balans na našoj planeti i iz njega izveo očekivane promene u temperaturi. Ovo njegovo istraživanje je poznato kao Milankovićeva teorija klime na Zemlji. Ovde će biti dat opšti pregled glavnih elementa Milankovićeve teorije i njegovog doprinosa razumevanju astronomske kontrole klimatskih procesa na našoj planeti.
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic