ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2015. GODINE

Utorak, 6.10.2015. u 14:15h, sala 301f, MI SANU
dr Biljana Panic, Fakultet organizacionih nauka
UTICAJ KOOPERATIVNOSTI NA PERFORMANSE U LANCIMA SNABDEVANJA

Rezime: Usled nedovoljne koordinacije u lancima snabdevanja dolazi do pojave efekta bica. Uzroci su operacioni i bihejvioralni, a u bihejvioralne spadaju i osobine licnosti. Saradnja ucesnika je neophodna, pa je analiziran uticaj kooperativnosti kao osobine licnosti ucesnika na troskove lanca i pokazano je kako formirati lanac snabdevanja sa kooperativnim ucesnicima. Za analizu komunikacije i interakcija izmedju ucesnika u lancu snabdevanja koriscena je transakciona analiza i pokazano je kako poboljsati kooperativnost ucesnika u vec formiranom lancu snabdevanja. Ponasanja kooperativnih ucesnika, koja su dala dobre rezultate, definisana su kao pravila ponasanja u lancu snabdevanja i ukljucena su u simulaciju primenom Petrijevih mreza. Time je dokazano da se u Petrije mreze mogu ukljuciti brojni faktori koji uticu na lance snabdevanja, cak i faktori kao sto su osobine licnosti.

Utorak, 13.10.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Biljana Cvetic, Fakultet organizacionih nauka
MODEL UCENJA LOGISTIKE ZASNOVAN NA EDUKATIVNIM IGRAMA

Rezime: Menadzment logistike i lanaca snabdevanja predstavlja danas atraktivnu oblast za profesionalnu karijeru. Kompetencije u ovoj oblasti su prepoznate kao jedan od nacina za unapredjenje trzisnog polozaja preduzeca ucesnika lanaca snabdevanja, tako da sve vise dobijaju na znacaju i sve vise se traze u poslovnom okruzenju. Pred visokoobrazovne ustanove namecu se zahtevi da brzo preduzimaju aktivnosti u cilju smanjivanja jaza izmedju trzisnih potreba u vezi kompetencija menadzera logistike i lanca snabdevanja i stecenih kompetencija svrsenih studenata . buducih kandidata za ove pozicije. Od brojnih znacajnih pitanja koja se u ovom smislu mogu postaviti, ovde se paznja usmerava ka sledecem: .Kako koristiti prednosti od primene ucenja zasnovanog na igrama GBL (Game-Based Learning) u oblasti logistike i upravljanja lancima snabdevanja SCM (Supply Chain Management)?.. Na predavanju ce biti dati pregled raspolozivih logistickih i SCM edukativnih igara, kao i novi model ucenja logistike i SCM zasnovan na igrama, ciji je jedan od kljucnih elemenata originalni alat za podrsku odlucivanju za izbor pogodnih logistickih i SCM igara. Takodje, ukazace se na postojece stanje primene logistickih i SCM igara u visokoobrazovnim ustanovama kod nas i u svetu.

Utorak, 20.10.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Tatjana Davidovic, Matematicki institut SANU
OPTIMIZACIJA KOLONIJOM PCELA: RAZVOJ I PRIMENE

Rezime: Izlaganje je kombinacija nedavno publikovanih preglednih radova i plenarnog predavanja odrzanog na ovogodisnjoj BALCOR konferenciji u Konstanci. Prikazuje se razvoj i primene metode optimizacije kolonijom pcela (Bee Colony Optimization, BCO) od njenog nastanka, 2001. godine do danas. Metodu su predlozili Lucic i Teodorovic i primenili je na problem trgovackog putnika. Ova metaheuristicka metoda pripada klasi algoritama inspirisanih prirodnim procesima, preciznije ponasanjem pcela u potrazi za hranom. To je jednostavna tehnika, laka za razumevanje i implementaciju, a vec je uspesno primenjena na mnoge probleme optimizacije. Prva varijanta algoritma, nazvana Bee System, bila je konstruktivna i imala je vise slicnosti sa prirodnim procesom. U kasnijim radovima, Dusan Teodorovic i njegovi saradnici predlozili su razne varijante metode i primenili ih na mnoge probleme optimizacije. U novije vreme, metodu su prihvatili i drugi istrazivaci i publikovali radove u kojima su je uspesno primenili na razne probleme kombinatorne i kontinualne optimizacije. U drugom delu opisane su primene BCO metode na razne teske probleme optimizacije, uglavnom u transportu, teoriji lokacije i rasporedjivanju, kao i u kontinualnoj i mesovitoj optimizaciji. Cilj ovog izlaganja je da kroz detaljan opis BCO metode i njenih modifikacija, ukljucujuci i strategije za paralelizaciju i hibridizaciju, priblizi ovu metodu sto sirem krugu istrazivaca.

Utorak, 27.10.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Irina Branovic Balovic, Matematicki institut SANU
STATE OF THE ART IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF ELLIPTIC CURVE CRYPTOGRAPHY

Abstract: More than 15 years have passed since elliptic curves were introduced in mainstream public-key cryptography. In the meantime, practical implementation issues were identified, and the current state-of-the-art has advanced. Newer curves with better performance or simpler and more secure implementations were proposed. This presentation will give an overview of ECC principles, research conducted in software/hardware implementation fields in the last decade, as well as illustrate ECC performance compared to other public-key methods on a few characteristic use cases.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic