ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2016. GODINEUTORAK, 11.10.2016. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Dr Dušan Savić, Fakultet organizacionih nauka
RAZVOJ SOFTVERA ZASNOVAN NA MODELU SLUČAJEVA KORIŠĆENJA I MDD PRISTUPU
U predavanju će biti predstavljen Silab-MDD pristup koji povezuje Larmanuovu metodu razvoja softvera sa MDD pristupom.Predlaže se nova metoda za preciznu i detaljnu specifikaciju slučajeva korišćenja. Specifikacija slučajeva korišćenja je podržana sopstvenim domenski-specifičnim jezikom UCDSL koji je razvijen u okviru JetBrains MPS alata. UCDSL se može koristiti samostalno ili kao dodatak za druga razvojna okruženja. Pristup obuhvata i sopstvene domeski specifične jezike pomoću kojih se mogu opisati dijagrami tokova podataka i rečnik podataka. Izvršena je evaluacija predloženog pristupa kako bi se utvrdila mogućnost primene razvijenih metoda i jezika.


UTORAK, 18.10.2016. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Marko Petkovic, Prirodno-matematicki fakultet u Nišu
ITERATIVE METHODS FOR COMPUTING GENERALIZED INVERSES
We consider the class of iterative methods for computing generalized inverses $A^{(2)}_{\mathcal{R}(G),\mathcal{N}(G)}$, given by $X_{k+1}=X_k p(AX_k)$ where $p$ is polynomial. These methods generalize well-known hyper-power methods of order $r$, obtained by taking $p(x)=1+x+\ldots+x^{r-1}$. We examine the convergence properties and convergence order of these methods, depending on the polynomial $p(x)$. Moreover, we give the methods with highest possible convergence order, taking a certain number of matrix multiplications per iteration. These results can be efficiently used to improve several methods for finding 1-norm minimal solution of the linear system and have various applications, including image deblurring and compressed sensing.


UTORAK, 25.10.2016. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Bogdana Stanojević, Matematički institut SANU
PARAMETRIC COMPUTATION OF A FUZZY SET SOLUTION TO A CLASS OF FUZZY LINEAR FRACTIONAL OPTIMIZATION PROBLEMS
The class of fuzzy linear fractional optimization problems with fuzzy coefficients in the objective function is considered. We propose a parametric method for computing the membership values of the extreme points in the fuzzy set solution to such problems. We use a parametric analysis of the efficiency of the feasible basic solutions to a certain bi-objective linear fractional programming problem through the optimality test in a related linear programming problem.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic