ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za MAJ 2017.
UTORAK, 09.05.2017. u 11:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Aleksandar Valjarević, PMF, Kosovska Mitrovica
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) AS A DECISION SUPPORT SYSTEM
Abstract: Geographic Information System (GIS) is a system designed for creating, analyzing, presenting, and manipulation of geographic data. As technology based on combining the functions of databases - spatial statistics, optimization, simulation, multi-criteria analysis etc., GIS is often used as a decision support system.
The lecture will discuss the application of GIS for spatial analysis in the field of forest management, health management, tourism and resources management.


UTORAK/SREDA, 09/10.05.2017. od 11:00 - 20:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Aleksandar Valjarević, PMF, Kosovska Mitrovica
FUNDAMENTALS OF GIS - LEARNING QGIS AND CARTOGRAPHIC SKILLS
QGIS or Quantum GIS is a cross-platform free and open source GIS application that provides data viewing, editing and analysis. This 2 day course will teach you how to create attractive and informative maps using QGIS.
Više detalja.


ČETVRTAK, 25.05.2017. u 11:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Suzana Savić, University of Niš
METHODS OF АNALYTICAL HIERARCHY PROCESS
Method of Analytical Hierarchical Process (AHP) is widely used method in the decision-making process, created with aim to assist decision-makers in solving complex decision problems in fields of strategic planning, business policy, research and development, knowledge management, human resource management, resource allocation, quality evaluation (e.g. of products, education, e-learning, etc.). Decision-makers often face extremely complex issues due to the presence of competitive and conflicting goals among the available criteria or alternatives. The lecture will discuss the mathematical basis of AHP and Fuzzy AHP, and their advantages and disadvantages in the application in specific decision-making contexts.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
Petar Vranić
Sekretar seminara