ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar
MECHANICS OF MACHINES AND MECHANISMS - MODELS AND MATHEMATICAL METHODS

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode za MART 2019.
UTORAK, 05.03.2019. u 17:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ivana Atanasovska, Mathematical Institute of SASA, Belgrade, Serbia
ON BIOMIMETICS IN MACHINE ELEMENTS DESIGN
Presentation of the lecture prepared for conference ICAMEN2019
The idea of imitating Nature has been developed 3000 years ago, when the Chinese attempted to make artificial silk and roughly at the same time another imitation of Nature that most likely resulted from humans observing the spider using its web to catch flies occurred – fishing nets. But, it can be said that man has always drawn on Nature for inspiration. Leonardo Da Vinci designed ships based on the shapes of fish and planes based on the wings of birds.
The discussion and the results of the application of biomimetics principles in machine elements design are given. The basic definitions and history of the developing of this discipline are presented. The biomimetics is one of the inter-disciplinary disciplines which reach their full attention during last decade. The engineers are realizing the benefits which can be gained by the biomimetics principles according with the new requirements in machine design such as: size reduction, energy efficiency increasing and higher reliability. Therefore, biomimetics has intents to grow up in a new and progressive discipline widely use in machine elements design.
In this lecture, the focus is on the geometric optimizations in machine elements design based on the nature design as inspiration. As the example of the machine elements design based on the biomimetics principles, the new design for the transition zone of the particular high loaded shaft is developed and analyzed. The new design is inspired with the design solutions which Nature made in the case of trees. The comparative Finite Element Analysis is performed for both transition zone designs: the traditional engineering design and the design based on the biomimetics. The conclusions about the increased load capacity obtained with innovative biomimetics design are discussed.UTORAK, 19.03.2019. u 17:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Stepa. M. Paunović, Mathematical Institute of SASA, Belgrade, Serbia
A BRIEF OVERVIEW OF PHOTOELASTICITY AND ITS APPLICATIONS TO SOME DINAMICS PROBLEMS
Photoelasticity is a powerful method for experimental investigation of structures, and it is one of the few methods that provide a direct insight into the stress state in a tested model. Through the use of polariscope, the map of isoclinics and isochromatics can be obtained, after which the information about the values and trajectories of principal stresses can be derived. The photoelastic method has been used in both static and dynamic testing of structures for decades, over which period the method was continuously improved by incorporating new discoveries in materials and technology. These advancements made it possible to perform a photoelastic analysis of some highly complex problems, including stress wave propagation in solids, transient vibrations and contact analysis, plasticization and residual stress investigation, crack initiation and propagation, effects of material discontinuities and inclusions, etc., thus enabling the application of the photoelastic method to a very broad range of mechanical problems. Here, the basic concepts and underlying principles of the photoelastic method are presented, followed by a brief overview of the development and advancement of photoelastic testing, from its beginnings around the middle of the last century, to its current state, while afterwards the examples of the photoelastic treatment of some complex problems are given. In conclusion, the outlooks for possible future applications of the photoelastic method are proposed, emphasising its advantages and comparing it with other methods for analysis of structures.Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode započeo je sa radom u junu 2018.god. Seminar se održava do dva puta mesečno, utorkom u periodu od 17.00 - 19.00 u Matematičkom institutu SANU.

Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih
Rukovodilac seminara
dr Ivana Atanasovska
Korukovodilac seminara
Milan Cajić
Sekretar seminara