ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA APRIL 2017:Utorak, 04.04.2017. u 14:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat):
Vladimir Grujić
GKM TEORIJA
Rezime: GKM teorija je razvijena za računanje (ekvivarijantnih) kohomoloških prstenova mnogostrukosti sa torusnim dejstvom. Iznećemo osnove ove metode, uz razne primere.

Utorak, 11.04.2017. u 14:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat):
Vladimir Grujić
GKM TEORIJA II
Rezime: GKM teorija je razvijena za računanje (ekvivarijantnih) kohomoloških prstenova mnogostrukosti sa torusnim dejstvom. Iznećemo osnove ove metode, uz razne primere.


Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca