ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2017:Utorak, 07.02.2017. u 14:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat):
Rade Živaljević, Matematički institut SANU
TEOREMA GROMOVA O TOPOLOSKOM PREKLAPANJU
Rezime: Teorema Gromova o topološkom preklapanju (Gromov's Topological Overlap Theorem) tvrdi da ukoliko simplicijalni d-kompleks K ima odgovarajuća svojstva višedimenzionalnog "ekspandera" onda svako preslikavanje  f : K → R d  ima u slici tačke velikog preklapanja.


Utorak, 21.02.2017. u 14:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat):
Rade Živaljević, Matematički institut SANU
DISKRETNA MORSOVA TEORIJA - PRIMERI IZ PRAKSE
Rezime: Diskretna Morsova teorija je standardni alat u arsenalu kombinatornog topologa za dokazivanje velike povezanosti nekog simplicijalnog ili ćelijskog kompleksa. Pokazaćemo na primerima efikasnost ovog metoda.


Utorak, 28.02.2017. u 14:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat):
Zoran Petrić, Matematički institut SANU
PROSTI POLITOPI I MONOIDALNE KATEGORIJE
Rezime: Prikazaćemo teoremu (Gil Kalai) da je svaki prost politop kombinatorno potpuno određen svojim grafom. Pokazaćemo, korišćenjem rezultata Meklejna i Staševa, kako se jedna važna klasa prostih politopa javlja u teoriji monoidalnih kategorija.
Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca