ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2018:UTORAK, 06.02.2018. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Rade Živaljević, MI SANU
METRIČKA TEORIJA KONVEKSNIH POLITOPA I (BRIONOVA FORMULA I VOLUMEN OPŠTEG ASOCIEDRA)
Metrička svojstva politopa su vezana za njihovu konkretnu realizaciju u euklidskom prostoru za razliku od kombinatornih gde je politop apstraktni kombinatorni objekt (poset strana). Biće prikazan metod (A. Postnikov) za izračunavanje zapremine opšteg asociedra koji se bazira na formulama Briona i Hovanskog-Puhlikova.


UTORAK, 13.02.2018. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Rade Živaljević, MI SANU
METRIČKA TEORIJA KONVEKSNIH POLITOPA II (BRIONOVA FORMULA I VOLUMEN OPŠTEG ASOCIEDRA)
Metrička svojstva politopa su vezana za njihovu konkretnu realizaciju u euklidskom prostoru za razliku od kombinatornih gde je politop apstraktni kombinatorni objekt (poset strana). Biće prikazan metod (A. Postnikov) za izračunavanje zapremine opšteg asociedra koji se bazira na formulama Briona i Hovanskog-Puhlikova.


Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca