ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2019:UTORAK, 05.02.2019. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Marinko Timotijević
O KOMBINATORNOJ STRUKTURI AUTO-DUALNIH SIMPLICIJALNIH KOMPLEKSA
Simplicijalne komplekse u odnosu na njihov Aleksanderov dual klasifikujemo kao pod-dualne, nad-dualne, auto-dualne i transcendentne. Na predavanju će biti predstavljena interesantna veza između pod-dualnih i auto-dualnih simplicijalnih kompleksa koja omogućava novi uvid u kombinatornu strukturu i klasifikaciju auto-dualnih simplicijalnih kompleksa kao i konstrukciju auto-dualnih trinagulacija topoloških prostora. Dokazuje se da je broj pod-dualnih kompleksa sa najviše n temena jednak broju auto-dualnih kompleksa sa n+1 temena kao i osobina da je svaki auto-dualni simplicijalno kompleks potpuno određen linkom proizvoljnog temena.
Predavanje je bazirano na radu: M. Timotijević. Note on combinatorial structure of self-dual simplicialcomplexes, Mat. Vesnik 71, 104–122, (2019).UTORAK, 12.02.2019. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Jelena Ivanović
GEOMETRIJSKA REALIZACIJA PROSTOG PERMUTOASOCIEDRA POMOĆU SUMA MINKOVSKOG
Na jednom od prethodnih predavanja na Seminaru predstavljena je familija prostih politopa PA(n), koji su svojevrsni hibrid permutoedara i asociedara. Tom prilikom je data njihova geometrijska realizacija sistemom nejednakosti koje predstavljaju poluprostore u Rn+1. Kako se ovi objekti prirodno pojavljuju u teoremi koherencije u simetričnim monoidalnim kategorijama, ovom prilikom će biti prikazana potpuno nova alternativna konstrukcija familije koja koristi sume Minkovskog.

UTORAK, 19.02.2019. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Rade Živaljević, MI SANU
HIPERGRAFOVI U DISKRETNOJ GEOMETRIJI I KOMBINATORICI
U pripremi je saradnja sa kolegama iz Budimpešte čija je tema naslov predavanja. Predavanje je preglednog karaktera i pokriva neke od primena hipergrafova u kombinatornoj topologiji, kombinatorici, teoriji konveksnih politopa, linearnom programiranju. Učešće u predavanju je najavila i Kreda Lutalica.

UTORAK, 26.02.2019. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Rade Živaljević, MI SANU
HIPERGRAFOVI U DISKRETNOJ GEOMETRIJI I KOMBINATORICI - II
U pripremi je saradnja sa kolegama iz Budimpešte čija je tema naslov predavanja. Predavanje je preglednog karaktera i pokriva neke od primena hipergrafova u kombinatornoj topologiji, kombinatorici, teoriji konveksnih politopa, linearnom programiranju. Pored ostalog biće reči i o teoremama Keniga, Egervarija, Kantoroviča, Lovasa, i dr.

Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca