ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2018:UTORAK, 20.11.2018. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Luka Milićević
BILINEARNA ADITIVNA KOMBINATORIKA
Naše polazište su dve klasične teoreme aditivne kombinatorike. Frimanova teorema klasifikuje sve skupove celih brojeva koji imaju mali broj suma parova elemenata. Balog-Semeredi-Gauers teorema povezuje skupove koji imaju puno četvorki (a,b,c,d) sa svojstvom a + b = c + d, sa skupovima koji imaju malo suma. U ovom predavanju ćemo se baviti bilinearnim uopštenjima ovih teorema. Ovo su zajednički radovi sa Timom Gauersom.


UTORAK, 27.11.2018. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Ilja Gogić, Zagreb
GENERALIZIRANI OBOSTRANI MULTIPLIKATORI I DRUGA ČECHOVA KOHOMOLGIJA
Uvest ćemo pojam generaliziranih obostranih multiplikatora na homogenim C*-algebrama A te ćemo pokazati da svakom takvom objektu F možemo pridružiti element [F] druge Čechove integralne kohomologije H^2(X;Z), gdje je X spektar od A, sa svojstvom da je F globalni obostrani multiplikator na A ako i samo ako je [F]=0. Koristeći taj rezultat pokazat ćemo da ako je X sigma-kompaktan i ako sadrži otvoren podskup koji je homeomorfan nekom otvorenom podskupu od R^d za d>2, tada A dopušta generalizirane obostrane multiplikatore koji nisu globalni multiplikatori. Također ćemo diskutirati o slučajevima kada je d=1,2. Ovo je zajednički rad s Richardom M. Timoneyem (Trinity College Dublin).


Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca