ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2017:UTORAK, 03.10.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Đorđe Baralić, Matematički institut SANU, Beograd
MATEMATIKA I PUTOPISI (nastavak)
Kako izgledaju matematički seminari u Berkliju, Hanoju, Prinstonu... ?! Koje su teme aktuelne, čime se bave matematičari na egzotičnim mestima.
Naši prijatelji i kolege će nas izvestiti o svojim putovanjima, matematičkim zanimljivostima i drugim detaljima sa njihovih putovanja.
Predavanje je namenjeno svim radoznalcima, među njima i studentima koji razmišljaju o karijeri profesionalnog matematičara.

UTORAK, 10.10.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Rade Živaljević, Matematički institut SANU, Beograd
PARADOKSALNA TRIANGULACIJA MEBIJUSOVE TRAKE I DRUGE PRIČE
Mebijusova traka se može triangulisati malim brojem trouglova tako da ne postoji njeno ulaganje u prostor koje je linearno (afino) na svakom trouglu. Ovo je polazni primer priče o ulaganjima simplicijalnih komleksa u prostore viših dimenzija i važnim fenomenima topološke, geometrijske i kombinatorne prirode koji se tu javljaju.

UTORAK, 17.10.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Luka Milićević
ROTOVA TEOREMA O ARITMETIČKIM PROGRESIJAMA - ISTORIJA, DOKAZI I NOVI REZULTATI
Rotova teorema o aritmetičkim progresijama govori da u svakom gustom podskupu brojeva {1, 2, ..., N} postoji aritmetička progresija dužine 3. Ovo je jedna od centralnih teorema aditivne kombinatorike, koja je inspirisala mnore radove i nove rezultate. U ovom predavanju ću predstaviti nekoliko dokaza ovog tvrđenja i govoriću o tome kako su se ocene gustine menjale kroz istoriju teoreme.

UTORAK, 24.10.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Waclaw Marzantowicz, Faculty of Mathematics and Computer Science Adam Mickiewicz, University Poznan, Poland
REEB GRAPHS AND CRITICAL POINT THEORY
Na predavanju će biti reči o primenama ideja Morsove teorije u Primenjenoj i računarskoj topologiji (kompjuterskoj grafici).

ČETVRTAK, 26.10.2017. od 15:00 - 16:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Waclaw Marzantowicz, Faculty of Mathematics and Computer Science Adam Mickiewicz, University Poznan, Poland
BOURGIN-YANG THEOREM AS A FINE VERSION OF THE BORSUK-ULAM THEOREM
Predavanje pokriva istoriju primena ekvivarijatnih topoloških metoda od klasične Borsuk-Ulamove teoreme do primena u kombinatorici, nelinearnoj analizi i geometriji.

UTORAK, 31.10.2017. od 14:00 - 16:00, Matematički fakultet Beograd, sala 844 (5. sprat)
Rade Živaljević, Matematički institut SANU, Beograd
PRINCIP LOKALIZACIJE U ALGEBRI, GEOMETRIJI I TOPOLOGIJI
Lokalizuju se prstenovi, abelove grupe i moduli, algebarski varijeteti, topološki prostori, pa i cele kategorije. U svojoj osnovi lokalizacija je proces koji oponaša konstrukciju razlomaka, npr. konstrukciju prstena racionalnih brojeva iz prstena celih brojeva. Počećemo sa razlomcima a završićemo sa Borelovom konstrukcijom u ekvivarijatnoj kohomologiji sa primenama.

Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca