ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2018:UTORAK, 02.10.2018. od 14:00 do 16:00, Matematički fakultet, sala 844 (5. sprat)
Rade Živaljević, Matematički institut SANU
KONFIGURACIONI PROSTORI POLIGONA
Konfiguracioni prostori poligona (polygonal linkages) na interesantan način povezuju kombinatoriku, geometriju, topologiju i simplektičku geometriju. Predavanje je uvodnog karaktera i oslanja se na knjigu, M. Farber, Invitation to Topological Robotics.


UTORAK, 09.10.2018. od 14:00 do 16:00, Matematički institut SANU, sala 301f, Knez Mihailova 36
Rade Živaljević, Matematički institut SANU
KOHOMOLOGIJE KONFIGURACIONOG PROSTORA POLIGONA
Konfiguracioni prostori poligona (polygonal linkages) na interesantan način povezuju kombinatoriku, geometriju, topologiju i simplektičku geometriju. U ovom predavanju se fokusiramo na (ko)homološku strukturu ovih prostora i na relacije koje važe u njihovim kohomološkim prstenovima. Metodi su kombinatorno-geometrijski a rezultati na interesatan način ilustruju razne topološke fenomene vezane za kohomologiju.


UTORAK, 30.10.2018. od 14:00 do 16:00, Matematički institut SANU, sala 301f, Knez Mihailova 36
Rade Živaljević, Matematički institut SANU
STARO I NOVO O BIEROVIM SFERAMA
Bierove sfere se ubrajaju u osnovne objekte topološke kombinatorike i kombinatorne topologije. Po definiciji za svaki simplicijalni kompleks K na skupu od n elemenata umanjeni spoj (deleted product) Bier(K) := K ** D(K) (D(K) je Aleksanderov dual od K) je triangulacija (n-2)-dimenzionalne sfere. Pokazaćemo gde i kako se javljaju Bierove sfere u topologiji, poliedralnoj kombinatorici, optimizaciji (Bottleneck extrema), teoriji konveksnih politopa, itd.
Predavanje je namenjeno svim studentima i najtalentovanijim profesorima (I. M. Gelfand).


Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca