Projekat 144018

Nove Metode u Kriptologiji i Procesiranju Informacija

Rukovodilac: dr Miodrag Mihaljevic

Rezime

Osnovna namera ovog projekta je da pruzi nove doprinose metodama i tehnikama za procesiranje informacija sa posebnim fokusom na zastitu informacija. Saglasno navedenom, osnovni istrazivacki pravci projekta su: (a) kriptologija, (b) modelovanje i kodovanje informacija, (c) bezbednost informacija i (d) korespodentni pravci primenjene matematike. Osnovni cilj projekta je da pruzi kolekciju novih rezultata u domebima (a)-(d) i da ostvari njihovo publikovanje, pre svega u za oblast najznacajnijim naucnim casopisima, i prikazivanje na razlicitim medjunarodnim naucnim forumima. Znacaj predlozenog projekta je direktna posledica znacaja zastite informacija u kontekstu informacionih tehnologija i informacionog drustva. Ocekuje se da odredjeni rezultati projekta budu osnova za razvoj odredjenih komponenti za efikasne sisteme za zastitu informacija. Osnovni ocekivani rezultati u okvirima istrazivackih pravaca projekta su sledeci. Kriptologija: Nove metode i tehnike za kriptoanalizu i dizajn kriptografskih primitive i metoda za upravljanje kriptografskim kljucevima. Modelovanje i kodovanje informacija: Nove metode i tehnike za modelovanje i kodovanje slika, govora i odredjenih slozenih informacionih procesa. Bezbednost informacija: Nove metode i tehnike za proveru sigurnosti i dizajn efikasnih komponenata za uslovni pristup podacima i odredjene elemente vezane za digitalne potpies. Korespodentna primenjena matematika: Nove metode od interesa za proveru sigurnosti zastitnih protokola i komponenata, bazne topologije za upravljanje kriptografskim kljucevima i za modelovanja/kodovanje informacija.

Ocekuje se da rezultati projekta budu objavljeni u vise od 30 radova kategorije rada u medjunarodnom ili vodecem medjunarodnom casopisu kao i u vise drugih publikacionih formi.

Predmet istrazivanja

Projekat obuhvata povezane istrazivacke aktivnosti na sledeca cetiri pravca: (a) kriptologija, (b) matematicko modelovanje i kodovanje, (c) bezbednost informacija, i (d) relevantne discipline opste primenjene matematike. Projekat treba da pruzi nove rezultate u domenima bazicnih metoda za procesiranje informacija, a dominantno vezano za metode za zastitu informacija.

Projekat obuhvata sledece osnovne aktivnosti na istrazivackim pravcima (a)-(d) saglasno sledecem. Kriptologija - Analiza i dizajn kriptografskih generatora pseudosluajnih nizova i sema za upravljanje kriptografskim kljucevim, sa sledecim partikularnim aktivnostima: evaluacija sigurnosti nekih kriptografskih generatora pseudoslucajnih nivoa, poboljsanja i dizajn novih generatora pseudoslucajnih nizova, analiza sigurnosti i poboljsanja metoda za broadcast encryption i ostvarianja sigurnosti u mulicasting scenarijima.

Modelovanje i kodovanje informacionih procesa

Metode za digitalno modelovanje i kodovanje slike i govora sa sledecim partikularnim istrazivackim aktivnostima: Problematika estimacije svojstava oblika, razliciti pristupi za karakterizaciju i klasifikaciju ukljucujuci i problematiku segmentacije oblika primenom fuzzy postupaka, druge relevantne metode za podrsku fuzzy pristupu; Metode za analizu odredjenih slozenih informacionih procesa i polazista za dalje procesiranje.

Bezbednost informacija

Odredjene primene metoda kriptologije, modelovanja&kodovanja i matematickih metoda za procesiranje informacija za analizu i dizajn efikasnih komponenta za bezbednost informacija a pre svega vezano za kontrolu pristupa podacima (sadrzajima) i kontrolu integriteta i autenticnosti informacija.

Matematicki metodi za procesiranje informacija

Istrazivacke aktivnosti ukljucuju odredjene probleme teorije dokaza, topologije i resavanja algebarskih jednacina nad koncnim poljima. Posebno se ukazuje da polazista za predlozena istrazivanja obuhvataju niz do sada ostvarenih rezultata projektnog tima koji ukljucuju i vise od 50 objavljenih radova u medjunarodnom casopisu (u toku prethonih 5) godina a koji su do sada citirani vise od 100 puta u vodecim medjunarodnim publikacijama. Navedeni vec objavljeni rezultati i njihova citiranost su takodje i ilustracija ocekivanja dalje uspesnosti predlozenih istrazivanja. Realizacija planiranih istrazivackih aktivnosti ukljucuje i nastavak aktivne medjunarodne naucne saradnje sa University of Tokyo, Japan, University of Hawaii, USA, i University of Exeter, U.K., kao i sa drugim institucijama u svetu koje rade na istrazivackim projektima profila slicnog predlozenom.

Znacaj istrazivanja

Znacaj predlozenog projekta je direktna posledica znacaja bezbednosti informacija (i procesiranja informacija) za informacione tehnologije i informaciono drustvo ukljucujuci i elektronsku drzavnu upravu. Takodje, opste je prihvaceno da su glavni istrazivacki pravci projekta svetski aktuelni pravci sa nizom otvorenih problema koji ce u duzem vremenskom periodu traziti znacajne istrazivacke napore radi dobijanja resavanja i tekuce identifikovanih problema i izazova. Dodatna motivacija za predlozeni projekat je vezana za sledece: (i) da se u okviru jednog projekta zdruze istrazivacki interesi za istrazivacke pravce sa nizom dodirnih tacaka cime se stvara povoljno okruzenje za medjusobne interakcije i istrazivacke stimulacije ukljucujuci da resenja sa jednog pravca budu komponente resenja problema na drugom pravcu ili da otvoreni problemi sa jednog istrazivackog pravca stimulisu istrazivacke napore u okviru drugog; (ii) odrzavanje na okupu istrazivaca koji su u prethonom periodu na slicnim istrazivanjima postigli medjunarodno visoko prepoznate rezultate; (iii) stimulacija rada na istrazivackim problemima primenjene matematike koji su od direkktnog ili potencijalnog interesa za procesiranje informacija i bezbednost informacija, dva istrazivacka pravca sa izuzetno visokim stepenom aktuelnosti. cime bi se ostvarili pozitivni efekti i u domenima matematike i u domenima informacionih tehnologija. Takodje, ocekuje se da odredjeni istrazivacki rezultati ovoga projekta budu osnova za razvoj odredjenih komponenata za informacione sisteme. Na kraju se ukazuje da aktuelnost i znacaj predlozenog projekta ilustruje i vec dogovorena medjunarona saradnja sa, za oblast projekta, vodecim ekspertima iz sledecih institucija: University of Tokyo, University of Hawaii and University of Exeter.

Planirani rezultati projekta

Osnovni cilj predlozenog projekta je da rezultuje u kolekciji novih i znacajih istrazivackih rezultata vezanih za odredjene aktuelne probleme procesiranja informacija u sledecim domenima: kriptologija, modelovanje i kodovanje, zastita informacija i korespodentne oblasti primenjene matematike. Osnovni ocekivani rezultati u okvirima istrazivackih pravaca projekta su sledeci. Kriptologija: Nove metode i tehnike za kriptoanalizu i dizajn kriptografskih primitive i metoda za upravljanje kriptografskim kljucevima. Modelovanje i kodovanje informacija: Nove metode i tehnike za modelovanje i kodovanje slika, govora i odredjenih slozenih informacionih procesa. Bezbednost informacija: Nove metode i tehnike za proveru sigurnosti i dizajn efikasnih komponenata za uslovni pristup podacima i odredjene elemente vezane za digitalne potpies. Korespodentna primenjena matematika: Nove metode od interesa za proveru sigurnosti zastitnih protokola i komponenata, bazne topologije za upravljanje kriptografskim kljucevima i za modelovanja/kodovanje informacija. Jedan od ciljeva projekta je i intenzivna diseminacija ostvarenih rezultata na medjunarodnoj naucnoj sceni. Ocekuje se da rezultati projekta budu objavljeni u vise od 30 radova kategorije rada u medjunarodnom ili vodecem medjunarodnom casopisu kao i u vise drugih publikacionih formi. Takodje, jedan od kljucnih ciljeva projekta je dalje razvijanje medjunarodne naucne saradnje kroz zajednicke istrazivacke aktivnosti koje su u prethodnom projektnom ciklusu deale respektivan broj veoma znacajnih publikovanih rezultata.