Projekat 1379

Istorija i filozofija matematike

Rukovodilac: dr Milan Božić

Rezime

Predmet istraživanja

Oblasti iz istorije i filozofije matematike u kojima postoji doprinos naših najvećih naucnika iz oblasti bliskih matematici. U oblasti istorije matematike dominiraće kritička izdanja, u elektronskom obliku, dela naših relevantnih naučnika iz oblasti matematike i bliskih nauka koji su živeli do Drugog svetskog rata. U oblasti filozofije i zasnivanja matematike istraživanja će se ticati antičke filozofije matematike i glavnih tema savremenih osnova matematike.

Sadržaj istraživanja

Istorija i filozofija matematike su ogromne discipline i resursi u Srbiji, i kadrovski i materijalni, ne dopuštaju da se njima bavimo u svim oblastima. Stoga smo se koncentrisali na dve tematske celine koje su i prioriteti nacionalnog programa istraživanja.

Prva celina se odnosi na nacionalnu istoriju matematike.U tom okviru valja izvršiti selekciju i konzervaciju najznačajnijih matematičkih dela srpskih naučnika objavljenih do Drugog svetskog rata. Konzervaciju treba izvršiti u elektronsko-fototipskom obliku, pogodnom za prezentaciju preko elektronskih i optičkih medija kao i preko Interneta. Naučni aspekt će činiti komentari ovih dela i biografije autora sa osvrtom na kontekst (vremenski i naučni) u kome su pisana.Rad na ovoj celini je vid očuvanja nacionalne naučne i kulturne baštine.S obzirom na savremena sredstva informacionih tehnologija, ta se baština može prezentovati svetskoj javnosti u reprezentativnom vidu, i na taj način doprineti afirmaciji naše nauke i kulture, ali i očuvanju nacionalnog identiteta.

Druga celina se odnosi na nekoliko tema kojima su se naši istraživaci i do sada bavili, a u kojima se i dalje mogu očekivati relevantni naučni doprinosi. To su istraživanja u oblastima osnova matematike, filozofije i istorije matematike Antike i vizantijske matematike.U oblasti osnova bice tretirani problemi beskonačnosti, kontinuuma i neprekidnosti. Ova istraživanja su multidisciplinarna jer je uz matematiku neophodno obuhvatiti i mehaniku filozofiju, fiziku, astronomiju i istoriju (prirodnih) nauka.

Posebna pažnja ce se posvetiti ulozi i značaju naših naučnika u ovom domenu (R. Boškovic, M. Petrović, B. Petronijević, D. Nešic, B. Gavrilović i drugi) U oblasti filozofije i istorije matematike Antike istraživanja će se koncentrisati na savremene trendove koji lociraju njen nastanak kao deduktivne i aksiomatske nauke u Atinu 4. veka p.n.e., odnosno na Platonovu Akademiju. Sve više se formira stav da je matematika nastala kao produkt filozofskih zahteva Platonove akademije.Konačno, svetska naučna javnost malo zna o vizantijskoj nauci. Odsustvo obaveštenosti je posebno upadljivo u oblasti matematike, iako je Vizantija odigrala odlučujuću ulogu u očuvanju i prenošenju grčkih matematičkih znanja iz antičkog sveta u renesansnu hrišcansku Evropu. Cilj teme je izučavanje vizantijske matematike i njenog uticaja na matematiku relevantnih epoha.

Očekujemo i širenje tema na bliske oblasti ali smatramo da ne treba unapred zadavati zadatke koje resursno ne bi mogli realizovati.

Originalnost predloženih istračivanja

Kritička izdanja glavnih dela- još uvek neobrađenih!- naših najvećih matematičara. Nova saznanja u oblasti zasnivanja matematike i istorije antičke filozofije matematike kao i vizantijske matematike

Cilj istraživanja

Izdavanje u elektronskom obliku što većeg broja kritičkih izdanja glavnih dela naših matematičara koji su stvarali u periodu do Drugog svetskog rata. Publikovanje u formi naučnih radova i monografija rezultata do kojih istraživači na projektu stignu u oblasti istorije i filozofije matematike. Održavanje naučnih skupova u saradnji sa stranim sponzorima na kojima bi se prezentovala naša naučna baština.

Stanje istraživanja u oblasti

Stanje istraživanja u svetu

Istorija i filozofija matematike su ogromne oblasti matematike iz kojih se u svetu svake godine objavi više desetina hiljada svakovrsnih naslova (članaka, knjiga, monografija). Iz razumljivih i već pomenutih resursnih razloga istraživanja na našem projektu će se voditi u ograničenom broju tema. Teme koje su od univerzalnog značaja (zasnivanje matematike, problemi beskonačnosti i kontinuuma, antička filozofija matematike, nastanak matematike Platonove akademije) široko su zastupljene u svetskoj matematičkoj literaturi, i kao i kod nas u žiži su interesovanja svetske matematičke naučne javnosti. Što se tema od nacionalnog značaja tiče (kritička izdanja u elektronskom obliku dela naših matematičara i uticaj vizantijske matematike) one, razumljivo, nisu zastupljena u svetskoj naučnoj javnosti i jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta i jeste da ih učini prisutnim u svetu. Valja, međutim naglasiti da su aktivnosti u domenu elektronskog arhiviranja sopstvene nacionalne naučne baštine već odavno veoma obimne u razvijenim zemljama sveta a u našoj okolini se intenzivno razvijaju u Bugarskoj, Mađarskoj i Sloveniji.

Stanje istraživanja kod nas

Istraživanja u oblasti istorije i filozofije matematike su se organizovano vodila u okviru projekta Matematika sa primenama.Iz osnovnih tematskih oblasti istorije i filozofije matematike objavljen je veliki broj naučnih radova, monografija i udžbenika. Generalno,može se proceniti da je nivo istraživanja na nivou istraživanja u matematici uopšte.Što se pak istraživanja u elektronskom arhiviranju nacionalne matematičke baštine tiče ona su u začetku. U prethodnoj deceniji taj posao je poveo prof. dr Žarko Mijajlović uz podršku matematičkog instituta SANU,ali nije postojala posebna ogranizaciona forma. Ipak, zahvaljujući toj aktivnosti kod nas su stečena značajna iskustva u ovom domenu, ali kako nisu bila dovoljno podržana od strane države, obim dela naših naučnika arhiviranih u elektronskom obliku, iako veoma kvalitetno, još uvek je veoma skroman.Smatramo da je od nacionalnog značaja da se podrška države ovoj formi zaštite nacionalne kulturne baštine institucionalizuje i kroz ovaj projekat

Planirani rezultati projekta

Kao jedan od glavnih rezultata projekta se očekuju elektronske arhive sa kritičkim izdanjima određenih starijih naučnih dela. Sama tehnologija i metodologija obrade, programiranja i formiranja zapisa može imati primene u ogromnom broju drugih oblasti.

Elektronski zapis je sam po sebi proizvod i zavisno od uspešnosti realizacije rezultati projekta se mogu pokazati i direktno komercijalnim.