Projekat 1616

Realni problemi mehanike

Rukovodilac: dr Katica Hedrih

Rezime

Predmet istraživanja

Osnovni principi mehanike u primeni na nelinearne dinamičke sisteme, modele realnih diskretnih i kontinualnih sistema disparatne prirode. Nelinearne oscilacije dinamičkih sistema. Diskretni modeli kontiuuma sa viskosplastičnim, naslednim i puzajućim vezama i modeli kontimuuma sa različitim materiajlnim svojstvima i sa diskontinuitetima, kao modeli mehanike oštećenja i loma. Zakoni održanja i simetrije u mehanici loma. Dinamika i stabilnost modela diskretnih konktinuuma i modela kontinuuma sa prslinama. Invarijantno zasnivanje teorije ljuski. Dinamički aktivni materijali i dinamika biomaterijala. Dinamika spregnutih rotacionih kretanja i modeliranje dinamike I stabilnosti aktivnihn struktura.

Sadržaj istraživanja

Originalnost predloženih istračivanja

Nelinearni fenomeni u dinamičkim sistemima. Novi diskretni modeli kontinuuma sa vezama disparatne prirode, modeli dinamički aktivnih materijala i struktura.Mehaničke povrede glave i kičme.

Cilj istraživanja

Unapređenje: matematičke teorije stabilno programiranih procesa, prognoziranja i opisa nelinearnih dinamika sistema; saznanja o nelinearnim dinamikama i stabilnosti dinamičkih sistema. Postavljanje: novih modela diskretnih kontinuuma sa naslednim i puzećim, kao i termo i piezoreološkim vezama, kao i dinamički aktivnih materijala; analogija i fenomenoloških preslikavanja dinamika sistema disparatnih priroda. Novi matematički modeli u simulaciji dinamičkih sistema i materijala sa singularitetima.

Stanje istraživanja u oblasti

Stanje istraživanja u svetu

Na vodećim inter. kongr. iz oblasti mehanike prve ključne reči plenarnih i uvodnih predavanja, kao i naslova monografija i vodećih časopisa, i članaka u njima iz ove oblasti su: Nelinearna dinamika i haos, Analitička mehanika, Nelinearne nauke, Nelinearni fenomeni, Deterministički haosa, Upravljenje, Sistemi slični živim bićima, Dinamika aktivnih struktura, Dinamika oštećenih struktura. Rizik, računske metode.

Sam izbor nekoliko poslednjih intern. naučnih skupova kao što su:

ukazuje na sadržaje referentne za ocenu savremenih istraživanja iz oblasti mehanike i primena i savremenost sadržaja istraživanja koje predlažemo.

Stanje istraživanja kod nas

Reference za ocenu stanja kod nas iz oblasti nelinearne mehanike su rezultati istraživanja saopšteni na vodećem potprojektu 04M03A Aktuelni problemi mehanike i primene, čiji je izveštaj prihvaćen i nalazi se u MNTR Srbije, kao i radovi publikovani u dva časopisa iz oblasti mehanike Mechanics, Automatic Control and Robotics (poslednji iz 2001god.) Facta Universiatatis Univ. of Niš i Theor.l and Applied Mechanics JDM (poslednji iz 1999 god.), kao i dva održana Jugosl.kongresa mehanike (Niš, 1995 i Vrnjačka Banja 1997) i međunarodni simpozijumi Yugoslav Conference on Nonlinear Deterministic and Stochastic Processes in Dynamical Systems with Applications- YCNP NIŠ'91, i Yugoslav Conference on Nonlinear Mechanics-Nonlinear Sciences at the Threshold of the Third Millenium Niš 2000., kao i Recent Advances in Analytical Dynamics - Control, Stability and Differential Geometry, 2001 Belgrade, daje osnovu da se zaključI da u Srbiji ima istraživača sa značajnim rezultatima, ali da ih je malo.

Planirani rezultati projekta

1* Modeli rotora sa prslinama, modeliranje kinematike, dinamike i upravljanja aktivnim strukturama, primena na aktivne konstrukcije i industrijske robote, kao i saznanja od nelinearnim procesima u dinamici rotora sa više osa rotacije omogućavau pouzdane inženjerske proračune opterećenja ležišta rotora, dinamike rotora, i drugih pararnetara rotacionih kretanja mašina i uredaja i optimizaciju i jednostavljenje pojektovanje istih. Može se upotrebiti pri projektovanju i konstruisanju i proveri pouzdanosti i izdržljivosti rotobagera, reduktora i prenosnika mašinskih sistema, mašina za balansiranje, kao i izučavanje i podešavanje rada girorotora i girostata. Potencijalni korisnici: Mašinska industrija, vojna industrija i instituti, fabrike navigacionih uredaja i rotora, fabrike pumpi. Kao korisnici mogu biti vojna industrija, fabrika aviona i brodogradilišta. 2* Saznanja iz oblasti nelinearnih oscilacija mogu se direktno primeniti za konstrukciju vibracionih i vibroudarnih mašina za građevinststvo, poljoprivredu i rudarstvo, i transport i prehrambene pehnologije.