Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2011.

UTORAK, 01. novembar 2011. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd
PRILOG MOND TEORIJI

Rezime: Umesto opštih Njutnovih filozofskih principa mehanike polazimo od tri prednacela, (predprincipa). Umesto osam Njutnovih osnovnih definicija, uvodi se pet, od kojih su dve iste kao i Njutnove. Umesto tri Njutnova zakona ili aksiome, postavlja se jedan princip, iz kojeg kao posledice slede sve tri Njutnove aksiome i svi drugi principi mehanike. Primer: Popravka velicine radijusa sfere gravitacije Zemlje.

UTORAK, 08. novembar 2011. u 12:15 sati
Prof. Dr Branko Vulicevic, profesor univerziteta u penziji, Beograd
AKSIOMATICKO ZASNIVANjE TEORIJE BESKONACNIH MATRICA

Rezime: Ako se kvadratna (ili pravouglasta) matrica uokviri (ogradi) matricama tako da se dobije matrica (matrica sledbenica) koja zadrži oblik matrice (i sadrži matricu ) i ako se taj postupak može neograniceno nastaviti (matricom sledbenicom) uokviravanjem poslednje dobijene matrice, tada je taj beskonacni niz - Peanov sistem.

UTORAK, 15. novembar 2011. u 12:15 sati
Prof. Dr Radic Vucicevic
DELO STANKA PRVANOVICA

Rezime: Ovo je jedan pokušaj da se prikaže strucan, metodski i naucni doprinos Stanka Prvanovica (1904 - 1982) profesora matematike na VPŠ u Beogradu U svom radnom veku Stanko Prvanovic je prešao dug put od privremenog ucitelja u selu Bucju do profesora VPŠ u Beogradu. Prema kazivanju mnogih koji su ga licno poznavali a i mnogih sa kojima je radio, ili su imali pouzdan uvid u njegov rad prof. Stanko Prvanovic je bio neumoran radnik, u potpunosti predan svojim ucenicima a kasnije i svojim studentima. Uz njih je i sam mnogo ucio i svoje ucenje u radu primenjivao. Celog života se držao Pestalocijevog nacela "Ucitelj koji radi na svom usavršavanju radi time i na usavršavanju svoje škole". On radi po 10-14 sati svakog dana, pa i nedeljom i za vreme praznika i za vreme školskog raspusta, od prvog dana svog službovanja, do poslednjih godina svog života. A živeo je tako što je radio toliko mnogo u matematici, u bogatom strucno-pedagoškom didaktickom "svetu" strucnih casopisa na koje bio pretplacen i snabdeven, u svetu svojih ucenika i studenata. Veoma je verovatno da je Stanko Prvanovic imao urodenu sklonost ka pedagoškom radu i to posebno u oblasti matematike. Svojim velikim radom on je razvio i usavršio tu sposobnost, sklonost, i na taj nacin davao priliku i svojoj intuiciji da dode do izražaja. Tako je izgradio svoj pristup teoriji i praksi matematickog obrazovanja.

UTORAK, 22. novembar 2011. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Milicic, Matematicki fakultet, Beograd
JEDAN OSVRT NA STVARANjE OSNOVA MATEMATICKE ANALIZE

Rezime: Savremena matematicka analiza je matematicka disciplina strogo izgradena na osnovama koje su stvarane više od dva i po milenijuma. U stvaranju tih osnova ucestvovali su velikani naucne misli, medu kojima su, da pomenemo samo neke: Pitagora, Eudoks, Arhimed, Apolonije, Galilej, Kavaljeri, Dekart, Valis, Ferma, Njutn, Lajbnic, Ojler, Lagranž, Braca Bernuli, Dalamber, Koši, Hamilton, Vajerštras, Kantor, Dedekind, Cermelo i dr. Svi oni, pre 19.veka, su pravili razne nekorektnosti, koje su gubile znacaj pred njihovom nepogrešivom intuicijom.

UTORAK, 29. novembar 2011. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
RAZVOJ KARTOGRAFIJE KORIŠCENjEM MATEMATIKE

Rezime: Kroz predavanje ce se izložiti istorijski pregled nastanka, razvoja, primene i znacaja kartografije, kao i prikaz mnogih zanimljivosti koje isticu matematiku kao nauku, potrebnu i neophodnu u svemu tome.

Seminar se odrľava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadaąnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić