Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2000. GODINE

Utorak, 5.12.2000. u 14h, sala 212 FON:

Mira Paskota, Saobracajni fakultet
MULTIVARIJACIONA STATISTICKA ANALIZA KATEGORIJSKIH PODATAKA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 12.12.2000. u 14:15, sala 2 SANU:

Dusan Tosic, Matematicki fakultet, Beograd
DISKRETIZACIJA ITERATIVNOG METODA ZA RESAVANJE ADITIVNO-MESOVITIH INTEGRALNIH JEDNACINA
DISCRETIZATION OF THE ITERATIVE METHOD FOR SOLVING ADDITIVE-MIXED INTEGRAL EQUATIONS

Sadrzaj: Razmatra se aditivno-mesovita linearna integralna jednacina oblika
y(x) = f(x) + \lambda \int_a^b K(x,t)y(t) dt + \lambda \int_a^x N(x,t)y(t) dt.
Predlozen je postupak za diskretizaciju prostog iterativnog metoda za resavanje ove jednacine. Predlozeni postupak je primenjivan ranije za diskretizaciju drugih iterativnih metoda. Na konkretnim primerima prikazuju se rezultati dobijeni diskretizacijom.

Utorak, 19.12.2000. u 14:15, sala 2 SANU:

Tatjana Davidovic, Matematicki Institut, Beograd
1st MAX-PLANCK ADVANCED COURSE ON THE FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE (ADFOCS 2000). (Seminar review)

Sadrzaj: Organizator Max-Planck Institut za Informatiku iz Saarbrucken-a, vreme odrzavanja 31.08. do 04.09.2000. godine. Kurs je bio namenjen postdiplomcima i mladim istrazivacima, a u vidu predavanja su izlozeni teorijski pogledi na cetiri oblasti koje su trenutno u zizi interesovanja svetskih istrazivaca: - Online Algorithms (Susanne Albers, Dortmund University) - Lower bounds for Distributed Computing (Faith Fitch, University of Toronto) - Approximation Algorithms (Naveen Garg, Indian Institute of Technology) - Mobile Computing (Paul Spirakis, Patras University & Computer Technology Institute)

Utorak, 26.12.2000. u 14:15, sala 2 SANU:

Dragan Urosevic, Nenad Mladenovic, Matematicki Institut, Beograd
ODREDJIVANJE MINIMALNOG k-STABLA PRIMENOM PRETRAGE PO PROMENLJIVIM OKOLINAMA
VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH FOR MINIMUM k-SUBTREE PROBLEM

Sadrzaj: Minimalno k-stablo u nekom povezanom neorijentisanom tezinskom grafu (V,E) je stablo (T, E') koje predstavlja podgraf grafa (E'\subset E) i zadovoljava svojstva: (i) skup T ima tacno k cvorova i (ii) medju svim stablima sa tacno k cvorova stablo (T,E') ima najmanji zbir tezina ivica od kojih je sastavljen. Odredjivanje minimalnog k-stabla predstavlja NP-kompletan problem vec za k>=3. Stoga su razvijene heuristike dobijene modifikacijama algoritama za odredjivanje minimalnog stabla razapinjanja ili algoritama za odredjivanje rastojanja u tezinskom grafu. Takodje postoji razvijena heuristika zasnovana na tabu pretrazi. Autori su razvili heuristiku zasnovanu na pretrazi po promenljivim okolinama i poredili je sa prethodno pomenutim heuristikama.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic