Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2015. GODINE

Utorak, 24.02.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Boban Marinkovic, Rudarsko-geoloski fakultet, Univerzitet u Beogradu
O JEDNOM UOPSTENJU KARUS-KUN-TAKEROVE TEOREME

Rezime: Problem konveksnog programiranja se sastoji u minimizaciji konveksne funkcije sa ogranicenjima tipa nejednakosti i jednakosti, pri cemu su nejednakosti generisane konveksnim funkcijama a jednakosti afinim funkcijama.
Neophodni i dovoljni uslovi optimalnosti za takve probleme, u slucaju kada su sve funkcije definisane i sa vrednostima u konacnodimenzionim prostorima, sadrzani su u poznatoj Karus-Kun-Takerovoj teoremi. Takodje, postoji i uopstenje pomenute teoreme na slucaj kada su funkcije ogranicenja definisane i sa vrednostima u parcijalno uredjenim vektorskim prostorima.
Pokazacemo da se na odredjenoj klasi prostora moze dokazati teorema koja se moze primeniti na probleme za koje nisu ispunjeni uslovi uopstene Karus-Kun-Takerove teoreme, tj. da se za njih moze dokazati tvrdjenje sa oslabljenim pretpostavkama.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic