Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA JUN 2012. GODINE

Utorak, 12.06.2012. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU
MATEMATIČKA TEORIJA PREFERANSA

Sadrzaj: Preferans je visepotezna igra tri igraca sa nepotpunom informacijom (o stanju igre). Matematicka teorija preferansa koristi teoriju verovatnoce i teoriju igara. Verovatnoce dogadjaja u preferansu je u velikom broju slucajeva tesko odrediti a nekad je to i nemoguce (kada te verovatnoce zavise od subjektivnih i nepoznatih strategija pojedinih igraca). To namece potrebu da se verovatnoce pojedinih dogadjaja aproksimativno odredjuju. Matematicka teorija preferansa se i sastoji od aproksimativnih modela slozenih situacija i metoda za donosenje odluka na osnovu tih modela. Rezultati matematickog tretiranja su u saglasnosti sa iskustvom rutiniranih igraca ali daju i neka nova uputstva za igru. Izlaganje ovog predavanja je uglavnom bazirano na knjizi D. Cvetkovic, Zanimljiva matematika - Preferans, Akademska misao, Beograd, 2004.

Utorak, 19.06.2012. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Dragana Makajić-Nikolić, Fakultet organizationih nauka, Univerzitet u Beogradu
NOVI PRISTUP ANALIZI STABLA NEISPRAVNOSTI PRIMENOM INVERZNIH PETRIJEVIH MREŽA

Sadrzaj: U predavanju ce biti prikazan problem odredjivanja minimalnih skupova preseka koherentnog stabla neispravnosti. Prvo ce biti predstavljen novi algoritam za redukciju skupova preseka koherentnog SN koji se zasniva na teoremi o minimalnosti skupova preseka sa visestrukim dogadjajima. Zatim ce biti prikazana nova metoda za odredjivanje minimalnih skupova preseka na osnovu stabla dostiznosti inverzne Petrijeve mreze datog stabla neispravnosti. Na kraju ce biti prikazan pristup za odredjivanje skupova preseka datog reda koji se koristi za prevazilazenje problema kombinatorne eksplozije.

Utorak, 26.06.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Gordana Savić, Fakultet organizationih nauka, Univerzitet u Beogradu
POSTAVLJANJE CILJEVA I ALOKACIJA RESURSA POMOCU ANALIZE OBAVIJANJA PODATAKA

Sadrzaj: U predavanju ce biti prikazana matematicka tehnika za komparativnu analizu efikasnosti - Analiza obavijanja podataka (DEA). Kao posebna klasa model, bice predstavljeni modeli koji omogucavaju alokaciju zajednickih resursa i fiksnih troskova. Kao jedan od mogucih pristupa u literaturi je predlozeno resavanje nelinearnog DEA modela za procenu unakrsne efikasnosti. Ovaj model je predstavljao osnovu za uvodjenje visefazne procedure za simultano postavljanja ciljeva za naredni planski period i alokacije resursa koja ce prvo biti predstavljena. Zatim ce biti prikazan algoritam zasnovan na alternativnim heuristikama koji je uveden da bi omogucio resavanje nelinearnih DEA modela za ocenu velikih dimenzija. Na kraju ce biti predstavljena modifikacija algoritma koja omogucava alokaciju fiksnih resursa na osnovu ocene efikasnosti.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić