Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 305

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2009. GODINE

Utorak, 03.03.2009. u 14:15, Sala 305, MI SANU:

Aleksandar Samardžić, Matematički fakultet, Beograd
NVIDIA CUDA many-core paralelna arhitektura

Sadrzaj: Poslednjih godina doslo je do velike ekspanzije u koriscenju grafickih procesora, odn. tzv. many-core paralelnih arhitektura, za numericka izracunavanja. Na predavanju ce biti predstavljena NVIDIA CUDA kao trenutno najzastupljenija od takvih procesorskih arhitektura. Motivacija za koriscenje grafickih procesora za numericka izracunavanja ce biti ukratko prezentirana, a zatim ce biti razmotreni specificni aspekti CUDA arhitekture, kao i odgovarajuce tehnike programiranja. Programiranje za ovu arhitekturu ce zatim biti demonstrirano na primjeru jednostavnog programa za mnozenje velikih matrica. Potom ce biti diskutovani dalji trendovi u domenu ovog tipa paralelnih arhitektura.

Utorak, 10.03.2009. u 14:15, SALA 305, MI SANU:


NEMA SASTANKA SEMINARA

Sastanak Seminara nece se odrzati zbog toga sto vecina ucesnika putuje na konferenciju YUINFO 2009.

Utorak, 17.03.2009. u 14:15, sala 305, MI SANU:

Vladimir Janković, Matematiki fakultet, Beograd
EKSTREMALNI PROBLEMI SA LINEARNIM OGRANIČENJIMA

Sadrzaj: Kun-Takerova teorema za konveksan problem sa linearnim ogranicenjima tvrdi da je Lagranzov mnozilac $\lambda_0$ razlicit od nule, bez dodatne pretpostavke da je zadovoljen Slejterov uslov. U ovom izlaganju cemo pokazati da slicna tvrdjenja vaze za razne ekstremalne probleme u varijacionom racunu i optimalnom upravljanju.

Utorak, 24.03.2009. u 14:15, sala 305, MI SANU:

Nenad Stefanović, ZASTAVA Kragujevac
MODEL POSLOVNE INTELIGENCIJE U ADAPTIVNIM E-BUSINESS (B2B) MREŽAMA

Sadrzaj: B2B (Business-to-Business) mreze predstavljaju slozene i distribuirane sisteme sa velikom kolicinom raznorodnih informacija koje je tesko integrisati i analizirati. Da bi B2B mreze bile u mogucnosti da registruju dogadjaje u realnom vremenu i reaguju sa optimalnim skupom akcija, potrebno je da budu adaptivne po pitanju procesa, kolaborativne u smislu relacija i iznad svega da koriste poslovnu inteligenciju (BI) u cilju sto kvalitetnijeg donosenja odluka. Ovakve poslovne mreze treba da omoguce integraciju informacija, kolaborativno donosenje odluka, agilnost u reagovanju i brzo prilagodjavanje na promene u okruzenju. U okviru predavanja bice predstavljen model poslovne inteligencije u adaptivnim B2B mrezama. Razvijeni model je zasnovan na servisno-orjentisanoj arhitekturi, portalima i sablonima, tako da omogucava kreiranje nove vrste kompozitnih BI aplikacija koje objedinjuju informacije i korisnike iz citave B2B mreze u jednu integrisanu celinu. Predavanjem ce se obuhvatiti model B2B procesa, ciklus projektovanje BI sistema u B2B mrezama, model za projektovanje BI kompozitnih aplikacija, kao i specijalizovani BI portal. Rezultati su uspesno primenjeni u fabrici automobila.

Utorak, 31.03.2009. u 14:15, sala 305, MI SANU:

Aleksandar Cvetković, Prirodno-matematički fakultet, Niš
TRIGONOMETRIC SEMI-INTEGER ORTHOGONAL SYSTEMS AND RESPECTIVE QUADRATURE RULES

Abstract: In this talk we are concerned with the theory of Gaussian quadrature rules for the trigonometric systems. We present algorithms for the numerical construction of the Gaussian quadrature rules. New results connected with existence of the Gaussian quadrature rules with the multiple nodes are given. Numerical procedures for the construction of the Gaussian quadrature rule with multiple nodes are given. Special focus of our attention is given to the orthogonal trigonometric systems with the half integer degree, which appear naturally in the theory of the Gaussian quadrature rules. For this orthogonal systems, we present results results for the recurrence relation, Favard type theorem, Christoffel-Darboux formula and asymptotic formulae. Specially, in some special cases, we connected theory of semi-integer trigonometric orthogonal polynomials with the theory of Szego polynomials. For some special types of measures we present explicit values for the recurrence coefficients and related quantities.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić