Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2015. GODINE

Utorak, 3.03.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Slobodan Antic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
SPREDSIT MODEL METAHEURISTICKOG PRISTUPA ZA RESAVANJE PROBLEMA EKONOMICNE KOLICINE NARUSIVANJA ZALIHA ZA VISE PROIZVODA SA OGRANICENIM PROSTOROM SKLADISTENJA

Apstrakt: Spredsitovi predstavljaju osnovni analiticki alat u poslovanju proteklih 25 godina. U radu je opisan pristup upotrebe spredsitova za definiciju heuristickih i metaheuristickih algoritama, koji mogu unaprediti funkciju troskova i vremena u cilju pronalaska vrednosti upravljackih promenljivih, koje daju bolje diskretne procese. U radu se predstavlja staticki, vremenski kontinualni problem ekonomicne kolicine narusivanja (EOQ) zaliha za vise proizvoda sa ogranicenjem skladisnog prostora, modeliran u spredsitu kao problem kombinatorne optimizacije za odgovarajuci dinamicki, vremenski diskretni proces upravljanja zalihama (DPUZ). Opisani problem upravljanja zalihama predstavlja siroko primenljiv i poznat problem u praksi. U cilju resavanja problema razvijena je specijalna heuristika, zasnovana na tehnici lokalnog pretrazivanja i metaheuristicka metoda bazirana na principu promenljivih okolina (MPO). Specijalna heuristika se koristi za odredjivanje broja narudzbina, a metoda bazirana na principu promenljivih okolina je primenjena za poredjenje rezultata dobijenih specijalnom heuristikom. Efikasnost razvijenih metoda je preliminarno ispitana i uporedjena kroz nekoliko numerickih eksperimenata za 21 i 102 artikla.

Utorak, 10.03.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Marija Ivanovic, Matematicki fakultet, Univerzitet u Beogradu
PROBLEM ALOKACIJE PODATAKA U MEMORIJU

Rezime: Pametni telefoni, laptopovi, tableti postali su deo naseg svakodnevnog zivota. Kompanije koje se bave proizvodnjom pametnih uredjaja takmice se u tome da naprave najbrzi uredjaj kome rad sa velikom kolicinom memorije nece predstavljati problem. Problem alokacije podataka u memoriju moze se definisati kao problem rasporedjivanja podataka na odredjene memorijske lokacije tako da njihovo ucitavanje i izvrsavanje bude minimalno. Za dati problem u literaturi postoje MILP formulacija. Na BALCORu 2013. data je ILP formulacija o kojoj ce biti reci.

Utorak, 17.03.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Ana Uzelac, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
SISTEM KOJI ODREDJUJE KVALITET PREDAVANJA ANALIZOM PARAMETARA FIZICKOG OKRUZENJA PRIMENOM INTERNETA INTELIGENTNIH UREDJAJA

Rezime: Primenom Interneta inteligentnih uredjaja mere se parametari fizickog okruzenja koji se potom analiziraju s ciljem da se napravi sistem koji ima mogucnost da u svakom trenutku u gotovo realnom vremenu da odgovor o kvalitetu predavanja. Implementiran je u Matlabu i zasniva se na Random forest klasifikatoru. Sistem ima mogucnost da ekstrahuje glasovne karakteristike iz zvucnog signala i da ih analizira zajedno sa vrednostima koje su dobijene od strane razlicitih pametnih uredjaja koji mere parametre fizickog okruzenja kako bi dao odgovor da li su u datom trenutku studenti zadovoljni kvalitetom predavanja ili ne.

Utorak, 24.03.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Jelena Jockovic, Pavle Mladenovic, Matematicki fakultet Univerzitet u Beogradu
KOMBINATORNI PROBLEM SKUPLJANJA KUPONA I TEORIJA EKSTREMNIH VREDNOSTI

Rezime: Kombinatorni problem skupljanja kupona je zadat na sledeci nacin: biraju se elementi sa vracanjem iz skupa N_n={1,2,...,n}, pod pretpostavkom da svi elementi imaju jednaku verovatnocu izbora, i analizira se vreme cekanja, M_n, dok neka zadata varijacija ili kombinacija elemenata skupa N_n ne bude izabrana. Da bi se odredile asimptotske osobine slucajne velicine M_n kad n neograniceno raste koriste se tehnike teorije ekstremnih vrednosti. Na predavanju ce biti izlozeni rezultati dobijeni za neke varijante ovog problema i razmatrana moguca uopstenja.

Utorak, 31.03.2015. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:
Marina Dobrota, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
STATISTICKI PRISTUP FORMIRANJU KOMPOZITNIH INDIKATORA ZASNOVAN NA IVANOVICEVOM ODSTOJANJU

Rezime: Kompozitni indikator predstavlja agregirani indeks, koji sadrzi pojedinacne pokazatelje i njima odgovarajuce tezinske koeficijente. On meri visedimenzionalne koncepte koji ne mogu da se obuhvate jednim pokazateljem. Sistem formiranja tezinskih koeficijenata moze biti zasnovan na razlicitim metodama: analiza glavnih komponenata, faktorska analiza, analiza obavijanja podataka (DEA), a svakako je najzastupljenija subjektivna metoda dodeljivanja tezinskih koeficijenta. U ovom radu predlaze se metoda za formiranje kompozitnih indikatora koja se bazira na metodi Ivanovicevog odstojanja (I-odstojanja), i koja je nazvana Kompozitni indikator baziran na I-odstojanju (Composite I-distance Indicator (CIDI)). Upotreba ove metode moze kao rezultat dati preciznije tezinske koeficijente, koji se ne zasnivaju na subjektivnom dozivljaju eksperta o pokazateljima iz kojih se sastoji kompozitni indikator, vec se njihove vrednosti dobijaju pomocu ove metode na jedan objektivan i transparentan nacin. Prednosti CIDI indikatora u odnosu na druge kompozitne indikatore, kreirane pomocu linearne agregacije, sa dodeljivanjem tezinskih koeficijenata od strane eksperata, upravo je u tome sto su CIDI tezinski koeficijenti objektivni, i zasnivaju se na metodi I-odstojanja koja resava problem subjektivnog dodeljivanja pondera. Prednost CIDI indikatora u odnosu na samo I-odstojanje je u tome sto je CIDI indikator kreiran pomocu metode agregacije, uz dodeljivanje tezinskih koeficijenta kreiranih na gore pomenut nacin. Ovo cini njegove vrednosti direktno uporedivim sa indikatorom koji se nastoji poboljsati. Analize ce biti primenjene na postojece kompozitne indikatore u oblasti rangiranja IKT sistema i rangiranja univerziteta, prema QS i ARWU metodologiji.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic