Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2016. GODINE

Utorak, 1.03.2016. u 14:15h, sala 301f, MI SANU
Zorica Drazic, Matematicki fakultet, univerzitet u Beogradu
A METAHEURISTIC APPROACH TO THE DOMINATING TREE PROBLEM

Abstract: This paper considers a recently introduced NP-hard problem on graphs, called the dominating tree problem (DTP). In order to solve this problem, we develop a variable neighborhood search (VNS) based heuristic. Feasible solutions are obtained by using the set of vertex permutations that allow us to implement standard neighborhood structures and the appropriate local search procedure. Computational experiments include two classes of randomly generated test instances and benchmark test instances from the literature. Optimality of VNS solutions on small size instances is verified with CPLEX.

Utorak, 8.03.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Anida Zahirovic-Suhonjic, Visoka skola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i trzisne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija", Tuzla
CROWDSOURCING U PAMETNIM OBRAZOVNIM OKRUZENJIMA

Rezime: Predmet istrazivanja je razvoj, projektovanje i primena modela crowdsourcing-a u pametnim obrazovnim okruzenjima. Ispituju se mogucnosti integracije i primene koncepta crowdsourcing-a, tehnologija pametnih obrazovnih okruzenja, mobilnih tehnologija, sistema za ucenje i drustvenih medija, kao osnova za unapredjenje elektronskog obrazovanja u akademskom okruzenju. U realizovanom okruzenju ispitiju se mogucnosti primene crowdsourcinga za kreiranje nastavnih materijala u obliku mikrokurseva, sa ciljem povecanja participacije studenata. Rezultati pokazuju visok nivo zadovoljstva studenata radom u realizovanom okruzenju.

Utorak, 15.3.2016. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Milos Savic, Departman za matematiku i informatiku, PMF NS
EKSTRAKCIJA I ANALIZA SOFTVERSKIH I ONTOLOSKIH MREZA

Rezime: Skoro svaki kompleksan sistem se moze predstaviti mrezom koja opisuje interakcije izmedju entiteta od kojih je sistem komponovan. Fokus izlaganja bice na kompleksnim mrezama iz dva domena: mreze ekstrahovane iz izvornog koda racunarskih programa koje reprezentuju dizajn softverskih sistema i mreze ekstrahovane iz ontologija semantickog web-a koje opisuju strukturu deljenog znanja pogodnog za mnogostruku upotrebu. Bice prikazane nove metode za ekstrakciju mreza iz pomenutih domena. Zatim, na nekoliko studija slucaja bice ilustrovani benefiti mrezno orjentisane analize konkretnih softverskih i ontoloskih sistema. U poredjenju sa prethodnim relevantim istrazivanjima, karakter analiza obuhvacenih izlaganjem je da kombinuju tehnike i metrike razvijene u okviru teorije kompleksnih mreza sa metrikama iz domena.

Utorak, 22.3.2016. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Sava Cavoski, MDS informaticki inzenjering
SIMULACIONI MODELI ZASNOVANI NA AGENTIMA KAO PODRSKA ODLUCIVANJU U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU

Rezime: U radu se razmatra mogu.nost primene simulacionih modela zasnovanih na agentima (ABMS - agent based simulation and modeling) u analizi ponasanja potrosaca na B2C e-commerce sajtovima i analizi razlicitih poslovnih odluka na efekte online prodaje. Metodologija simulacije zasnovane na agentima, koja se koristi u ovom radu mo.e da pru.i zna.ajan doprinos u brzini i kvalitetu donosenja odluka u elektronskoj trgovini. Modeli razvijeni za potrebe ovog rada imaju za cilj da naprave pomak u koriscenju prakticnih alata za evaluaciju sistema B2C online prodaje tako sto omogucavaju razmatranje posledica razlicitih politika u upravljanju e-commerce sajtom na ponasanje potrosaca, posecenost sajta, obim prodaje, ostvarene prihode i sl. Za potrebe istrazivanja razvijen je simulacioni model zasnovan na agentima koji ima mogucnost da prati interakcije kljucnih subjekata u online prodaji: posetioce sajta - potencijalne kupce, prodavce sa razlicitim poslovnim politikama i dobavljace.

Cetvrtak, 24.3.2016. u 13:15h, Sala 301f, MI SANU:
Paul L. Rosin, School of Computer Science & Informatics, Cardiff University
NON-PHOTOREALISTIC RENDERING OF IMAGES

Abstract: Computer Scientists have been inspired by artists to develop many non-photorealistic rendering techniques that can take an input image and produce a wide variety of artistic effects such as oil painting, watercolour, pointillist, etc. Their application can simply be for fun (e.g. to make consumer photographs more interesting), but there are also many other applications such as scientific visualisation, film production effects, technical illustration, etc.

My talk will overview several NPR techniques developed by myself and Yu-Kun Lai, that aim to generate results that are relatively minimal rendering, in terms of using a combination of refined lines and regions and a small number of tones or colours. The aim is to achieve a rendering that is abstracted but retains sufficient elements from the original image so that (for example) it can be used to generate recognisable portraits.

Presenter's short bio: Paul L. Rosin is a Professor at the School of Computer Science & Informatics, Cardiff University. Previous posts include Brunel University, Joint Research Centre, Italy and Curtin University of Technology, Australia. His research interests include the representation, segmentation, and grouping of curves, knowledge-based vision systems, early image representations, low level image processing, machine vision approaches to remote sensing, methods for evaluation of approximation algorithms, etc., medical and biological image analysis, mesh processing, non-photorealistic rendering, and the analysis of shape in art and architecture.

Utorak, 29.3.2016. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Tatjana Davidovic, Matematicki institut SANU
MATHEURISTIKA VINS

Rezime: Razvijena je nova matheuristika, heuristicka optimizaciona metoda dobijena hibridizacijom egzaktnog MIP solvera sa procedurom lokalne pretrage kroz razlicite okoline. Ova metoda koristi ideju za fiksiranje podskupa binarnih promenljivih i koriscenje egzaktnog solvera za resavanje dobijenog potproblema, tj. odredjivanje vrednosti za preostale (nefiksirane) promenljive. Koje promenljive i koliko njih ce se fiksirati odredjuje se na razne nacine i time se definisu razne okoline za pretragu. Eksperimentisano je sa 10 tipova okolina. Velicine okolina se sistematski povecavaju, a u skladu sa tim, povecava se i vreme dozvoljeno za rad egzaktnog solvera. Time se povecava intenzitet pretrage u odgovarajucoj okolini. Promena okolina, kao i intenziteta pretrage inspiracija su za ime nove metode: Variable Intensity Neighborhood Search (VINS). Metoda je nastala kombinovanjem ideja iz dve poznate matheuristike: Variable Intensity Local Search (VILS) i Variable Neighborhood Decomposition Search for 0-1 MIP (VNDS-MIP). Eksperimentalana evaluacija izvrsena je na dva skupa test primera bencmark instancama iz MIPLIB 3.0 biblioteke i realnim primerima rutiranja kontejnerskih brodova u recnoj plovidbi. Predlozena metoda poredjena je sa VNDS-MIP metodom i pokazano je da VINS najcesce daje bolje rezultate od svog prethodnika, bilo po kvalitetu resenja, bilo po vremenu izvrsavanja, a nekad i po oba ktiterijuma.

Rezultati su dobijeni u saradnji sa P. Jovanovicem, J. Lazic i S. Mitrovic Minic.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic