Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 305

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2009. GODINE

Utorak, 20.10.2009. u 14:15, sala 305, MI SANU:

Bozidar Radenkovic, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
INFORMATION TECHNOLOGIES AND RELIGION

Abstract: The subject of this presentation is analysis of the historical development of information and communication technologies as well as their connection with religion. The paper gives an overview of methods of communication between people, communication with macrocosm in which the human history goes on and communication with inner microcosm of each human being. The historical analysis aims to discovering laws and analogies that are important for creating, developing and the future of human communication regarding myths and religious sources. Internet today is the dominant media for communication in human society, and therefore represents central issue in historical analysis. Many religious, historical and scientific resources have been used while working on this paper. For the vision of future the prophets. sources have been used. The focus in this paper is also on achievements of Serbs for developing modern communication.

Utorak, 27.10.2009. u 14:15, sala 305, MI SANU:

Jelena Rubeša, Karl-Franzens-Universitat, Institut za matematiku i računarstvo, Graz, Austria
VREMENSKO OPTIMALNO UPRAVLJANJE

Sadržaj: Problem minimizacije vremenskog intervala koji je potreban da bi se od jedne stacionarne tačke prešlo u drugu, koristeći linearni neautonomni sistem

x'(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t), 0 <= t <= tau,

gde su A(t) i B(t) poznati a tau i ograničeno upravljanje u(t) iz prostora L2 nepoznati, rešen je indirektnom numeričkom metodom. Hamiltonova jednačina, Pontryagin-ov princip minimuma i transverzalni krajnji uslov korišćeni su da bi se uspostavio prvi neophodni uslov optimizacije. Dobijeno optimalno upravljanje je nediferncijabilno pa Newton-ova metoda linearizacije nije primenjiva. Ovaj nedostatak nas navodi na potragu za aproximacijom iste koja će u našem slučaju biti Newton-diferenciabilna. Svi uslovi za primenu Newton-ove semi-smooth metode su zadovoljeni. Za numeričko rešenje je korišćena Crank-Nicolson-ova diskretizacija. Implementacija je izvedena u C++ jeziku, a korišćenjem CUDA arhitekture izvršavanje je ubrzano 50 puta.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić