Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2013. GODINE

Petak, 01.10.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:
prof. dr Marijana Despotovic-Zrakic, doc. dr Zorica Bogdanovic, fakultet organizacionih nauka, Beograd

RAZVOJ CLOUD INFRASTRUKTURE ZA SERVISE ELEKTRONSKOG OBRAZOVANJA

Rezime: Savremeni sistemi elektronskog obrazovanja obuhvataju veci broj heterogenih aplikacija i servisa koje zahtevaju razlicite platforme, operativne sisteme i razvojna okruzenja. Primarni cilj predavanja je razvoj modela sveobuhvatne, skalabilne i pouzdane infrastrukture zasnovane na cloud-u, koja omogucava integraciju i dostavljanje servisa elektronskog obrazovanja studentima i nastavnicima. Razvijeni model je implementiran u okviru Laboratorije za elektronsko poslovanje, Fakulteta organizacionih nauka. Modelom su obuhvaceni sledeci servisi: intranet portal, Moodle LMS, sistem za upravljanje projektima, CRM servisi, ELAB cloud, upravljanje fajlovima preko veba, hosting servisi, aplikacija za ucenje simulacije, servisi mobilnog obrazovanja, i edutainment servisi.

Kljucne reci: elektronsko obrazovanje, servisi elektornskog obrazovanja, cloud computing

Utorak, 08.10.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Irena Jovanovic, Racunarski fakultet Univerziteta UNION
PREGLED OSNOVNIH KARAKTERISTIKA I REZULTATA SISTEMA AutoGraphiX

Rezime: Nastala krajem proslog veka, metaheuristika Variable Neighborhood Search (VNS) je prvobitno bila namenjena resavanju problema kombinatorne i globalne optimizacije. Danas se, medjutim, njene tehnike koriste za resavanje problema i generisanje novih naucnih rezultata u raznim naucnim oblastima, medju kojima je i teorija grafova. AutoGraphiX (AGX) sistem primenjuje razlicite tehnike VNS-a za odredjivanje ekstremalnih grafova (odnosno grafova koji minimizuju ili maksimizuju odredjenu grafovsku invarijantu), a koje potom koristi za generisanje hipoteza.

Opisacemo AGX sistem sa metaheuristikom VNS upotrebljenom u njegovoj optimizacijskoj komponenti, uz osvrt na novu, poboljsanu verziju ovog sistema oznacenu kao AGX 2. Izlozicemo osnovne hipoteze i rezultate dobijene uz pomoc sistema AGX, sa naglaskom na teskim i jos uvek neresenim hipotezama generisanim ovim sistemom. Predmet izlaganja bice i razlicite forme rezultata koje mogu da se proucavaju uz pomoc sistema AGX, a bice izlozene i osnovne smernice za njegovo koriscenje pri resavanju problema spektralnog prepoznavanja grafova.

Predavanje predstavlja odbranu istoimenog semestralnog rada u okviru doktorskog kursa "Specijalni kurs - primenjena matematika" na Matematickom fakultetu u Beogradu.

Utorak, 15.10.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

dr Milos Milovanovic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
PRIMENA "CBIR" TEHNIKA U BIOMETRIJSKOJ IDENTIFIKACIJI OSOBA NA OSNOVU HODA

Rezime: Ljudski hod je biometrijski modalitet koji ima veliki potencijal za potrebe identifikacije. Njega odlikuju neinvazivnost i neintruzivnost, sto posebno pogoduje primeni u uslovima tehnologija prismotre. Uprkos tome, prakticna primena biometrijskih tehnologija zasnovanih na ljudskom hodu i dalje zaostaje za dobro ustanovljenim modalitetima poput otiska prsta, lica ili duzice oka. Glavni razlog je nedostatak odgovarajuceg pristupa koji bi omogucio stabilnu primenu u realnim uslovima. Cilj ovog rada je predlog novog postupka za prepoznavanje osoba na osnovu hoda, zasnovanog na strukturnom osvetljenju i tehnikama za pretragu slika na osnovu sadrzaja. Osnovna ideja je da se sekvenca ljudskog hoda moze predstaviti kao jedna nepomicna 2D slika. Na osnovu dobijenih rezultata moze se zakljuciti da predlozeni postupak odlikuje visok stepen robusnosti kao i visoka preciznost u prepoznavanju.

Kljucne reci: Prepoznavanje osoba na osnovu hoda, Biometrija, CBIR, Microsoft Kinect

Utorak, 22.10.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Gordana Radivojevic, Bratislav Lazic, Gorana Sormaz, Pavle Kostic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
INFORMACIONI SISTEM ZA NADZOR I UPRAVLJANJE NAPLATOM PUTARINE

Rezime: U radu je opisan informacioni sistem za nadzor i upravljanje naplatom putarine - TMSS, koji predstavlja centralni nivo hijerarhijski organizovanog sistema. Osnovne funkcije TMSS-a su komunikaciona integracija sa internim i eksternim sistemima, nadzor i upravljanje, i analitika i izvestavanje o kompletnom sistemu naplate putarine. Sistem je razvijen na savremenoj Oracle Fusion Middleware tehnoloskoj platformi, koja obuhvata Business Intelligence i Data Warehousing, i obezbedjuje visoke performanse rada u realnom vremenu. Model podataka je implementiran kao mesavina transakcionog i analitickog modela. U radu su opisani osnovni moduli i efekti dosadasnje primene sistema, sa posebnim osvrtom na analitiku izvestavanje o radu sistema naplate putarine.

Kljucne reci: Informacioni sistem, Nadzor i upravljanje, Naplata putarine, Data Warehousing, Business Intelligence, Data Analytics.

Utorak, 29.10.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Milos Nikolic, Saobracajni fakultet, Beograd
EMPIRIJSKA STUDIJA METAHEURISTIKE OPTIMIZACIJA KOLONIJOM PCELA

Rezime: Optimizacija kolonijom pcela (Bee Colony Optimization - BCO) je metaheuristika razvijena za resavanje slozenih problema kombinatorne optimizacije. Metaheuristika je inspirisana ponasanjem pcela u prirodi tokom procesa sakupljanja nektara. Na velikom broju funkcija je uporedjen kvalitet resenja koje daje BCO metaheuristika sa kvalitetom resenja drugih heuristickih algoritama. Dobijena resenja jasno ukazuju da BCO metaheuristika moze da pronadje veoma kvalitetna resenja i da je konkurentna drugim heuristickim algoritmima.

Predavanje je zasnovano na radu "Empirical study of the Bee Colony Optimizataion (BCO) algorithm" objavljenom u casopisu Expert Systems with Applications u koautorstvu sa prof. Dusanom Teodorovicem.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic