12Kb

DISCRETE PLANE SYMMETRY GROUPS

NEXT, 10Kb
Ana Kozomara

12Kb