VISUALIZING SYMMETRY OF KNOTS
BY USING PROGRAM LinKnot


Slavik JABLAN
and RADMILA SAZDANOVIC