ЈУЖНОСЛОВЕНСКА АКАДЕМИЈА НЕЛИНЕАРНИХ НАУКА
SOUTH SLOVENIAN
ACADEMY OF NONLINEAR SCIENCES