Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA JUN 2013. GODINE

Utorak, 4.06.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Tatjana Davidovic, Matematicki institut SANU
ZIVA BICA KAO INSPIRACIJA ZA RAZVOJ ALGORITAMA

Rezime: Poznato je da se mnogi procesi u prirodi odvijaju po matematickim zakonitostima. Na primer, raspored semenki u cvetu suncokreta, broj (parova) jedinki zeceva i pcela, zakrivljenost puzeve kucice, itd., prate zakonitosti definisane na osnovu Fibonacijevog niza, zlatnog ugla i logaritamskih krivih. Sa druge strane, matematika, a pre svega racunarski algoritmi mogu imati mnogo koristi od proucavanja, razumevanja i imitiranja prirodnih procesa. U ovom preglednom izlaganju opisuju se neki algoritmi za ciji razvoj je kao inspiracija posluzilo ponasanje zivih bica u nekim specificnim situacijama. Kroz analogiju sa odgovarajucim procesima u prirodi, detaljnije ce biti prikazane neuronske mreze, genetski algoritmi i algoritmi optimizacije inspirisani ponasanjem socijalnih insekata, konkretno mrava i pcela.

Utorak, 11.06.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Professor Mohsen Razzaghi, Department of Mathematics and Statistics, Mississippi State University
ORTHOGONAL POLYNOMIALS AND HYBRID FUNCTIONS FOR CONTROL PROBLEMS

Orthogonal functions and polynomial series have been applied to solve various problems of the dynamical systems. Much attention has been given to the solution of control problems. The approach is to convert the control problems to an algebraic equation. Signals frequently have mixed features of continuity and jumps. In such situations, neither the continuous basis functions (such as Chebyshev, Laguerre, Legendre, etc) nor piecewise basis functions (such as block-pulse, Haar, Walsh, etc) taken alone would form an efficient basis in the representation of such signals. In recent years, the hybrid functions consisting of the combination of block-pulse functions with Chebyshev polynomials, Legendre polynomials, or Taylor series have been shown to be a mathematical power tool for discretization of selected problems. In this talk we present the hybrid functions of block-pulse with Legendre polynomials and block-pulse with Bernoulli polynomials and their applications for optimal control problems. Numerical examples are included to demonstrate the applicability and the accuracy of the proposed method and comparison are made with the existing results.

Utorak, 18.06.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Dragorad Milovanovic, Univerzitet u Beogradu
Prof. Zoran Bojkovic, Univerzitet u Beogradu

OD TEORIJE INFORMACIJA DO OPTIMIZACIJE STANDARDNIH KODERA DIGITALNIH VIZUELNIH MULTIMEDIJA

Rezime: Analiziraju se relacije izmedju relevantnih rezultata teorije informacija i optimizacionih tehnika u istrazivanju i razvoju savremenih kodera digitalnog video signala. Teorija kodovanja sa ostecenjem informacija predvidja postojanje donje asimptotske granice srednjeg ostecenja (D) signala pod ogranicenjem fiksnog srednjeg bitskog protoka (R). Prakticni kompromis izmedju dozvoljenog ostecenja D i dostupnog bitskog protoka R u projektovanju kodera, zasniva se na optimizacionim procedurama pronalazenja lokalnih optimalnih operacionih R(D) tacaka kodera. Standardni koderi zahtevaju diskretne optimizacione procedure nad skupom sistemskih radnih parametara kodera i dodatne optimizacione kriterijume koji proisticu iz rada kodera u realnom vremenu (slozenost, kasnjenje). Cilj operacione teorije informacija je pronalazenje skupa radnih parametara kodera koji je optimalan u R(D) smislu, ali i efikasne optimizacione procedure zasnovane na brzim algoritmima (nasuprot potpunom pretrazivanju prostora radnih parametara kodera). U prvom delu prezentuju se istorijske perspektive evolucije metoda zasnovanih na teoriji kodovanja sa ostecenjem informacija i formulisu optimizacioni problemi u efikasnom kodovanju digitalnog video signala. Selektovani su osnovni radovi matematicke teorije telekomunikacija, deterministickog dinamickog programiranja i diskretne verzije Lagrange metode multiplikatora, kao i njihove prvobitne primene na kodovanje signala. U drugom delu rada analizira se operaciono upravljanje aktuelnim standardnim MPEG/ITU hibridnim video koderom. Pod ogranicenjem maksimalnog bitskog protoka R, odre\dj en je kvantizacioni parametar QP na nacin da je minimizirano MSE ostecenje dekodovane slike kao rezultat optimalnog izbora radnih parametara kodera (iz konacnog skupa mogucih particija slike za izbor predikcije i transformacionog kodovanja, i raspolozivih kvantizera).

Utorak, 25.06.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

prof. dr Velimir Stavljanin, Fakultet organizacionih nauka
DRUSTVENI KORISNICKI INTERFEJS

Rezime: Danas u doba drustvenih medija i sve vece orijentacije sajtova na primenu novih kanala komunikacije sa korisnicima, postavlja se pitanje tradicionalnih procesa razvoja korisnickog interfejsa. Ili konkretnije koji su to problemi koji se moraju resiti kako bi se pristupilo prilagodjavanju tih procesa. S obzirom da je korisnik od izuzetne vaznosti, jedno od pitanja na koje treba odgovoriti je sta je to drustveno korisnicko iskustvo, kako se ono razlikuje od tradicionalnog korisnickog iskustva i kako se ono implementira u razvoj korisnickog interfejsa. Druga pitanja se odnose na samo dizajniranje koje treba da obuhvati pristup, konverzaciju, participaciju i deljenje. Pored toga, mora se resiti pitanje interakcije i interaktivnosti novih sistema posmatrano i sa stanovista percipiranog i trenutnog stanja.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic