ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
BogoljubS

ILIJA BRATIĆ

(1930 - ?)

Ilija Bratić was born in 1930. in Osjek. He was librarian of Mathematical Institute SASA until his retirement in 1993.


Author: Miloš Milovanović