ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Electronic resources


Kobson Access to electronic scientific information via the National Library of Serbia, including more than 17,000 journals world-wide and ELECAS, a database of international journals contained in the scientific libraries in Serbia.
EMIS (Mirroring Site)
Zentralblatt MATH
Mathematics in Europe, EMS
Mathematical Reviews, MathSciNet