ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν
BogoljubS

MILEVA PRVANOVIĆ

(1929 - 2016)

Prof. Dr Mileva Prvanović, member of the Serbian Academy of Science and Arts passed away on February 12, 2016. She was the first assistant of the Mathematical Institute SASA, as well as the Editor-in-Chief of the journal Publications de'l Institute Mathematique, the chairperson of the Geometrical Seminar at the Institute.

More details about the carrier and activities of Prof. Dr Prvanović can find here and in the official CV (Serbian Academy of the Science and Arts) .


Author: Neda Bokan