Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATICKOG INSTITUTA SANU

Sastanci Odeljenja za Matematiku odrzavaju se u Matematickom Institutu SANU, Kneza Mihaila 35, Beograd, u sali II na prvom spratu.

Sastanci se odrzavaju petkom u 12 casova

ODELJENJE ZA MATEMATIKU je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu. Predavanja su namenjena sirokom krugu matematicara - i onima koji ne rade u toj oblasti. POSEBNO SU DOBRODOSLI POSTDIPLOMCI I STUDENTI STARIJIH GODINA.

-- PROGRAM ZA DECEMBAR 2000 --

Petak, 8. decembar 2000. u 12h:
Zajednicki sastanak sa Seminarom za Matematicku logiku

Boban Velickovic (Universite de Paris VII i Matematicki institut):
Problemi klasifikacije i relacije ekvivalencije

U ovom predavanju daje se pregled novih rezultata iz deskriptivne teorije skupova koji se bave klasifikacionim problemima u razlicitim oblastima matematike. Osnovno pitanje za datu relaciju ekvivalencije na nekom skupu X (na primer, izomorfizam datih algebarskih struktura) je pitanje koji tip invarijantnosti odredjuje elemente X do na klasu ekvivalencije. Uvodi se redukcija izmedju relacija ekvivalencije koja nam omogucuje da uporedjujemo slozenost klasifikacionog problema. Daje se kraci pregled tog uredjenja relacija ekvivalencije i navode se neki primeri.

Petak, 15. decembar 2000.

Sastanak Odeljenja nece biti odrzan posto se u isto vreme odrzava Simpozijum u Banja Luci posvecen jubileju prof. V. Perica.

Petak, 22. decembar 2000. u 12h

Miodrag Mateljevic:
Harmonijska preslikavanja

Reich-Strebel-ova nejednakost je glavno sredstvo u teoriji ekstremalnih kvazikonformnih preslikavanja. Poboljsana verzija ove nejednakosti koristi se da se dokaze jedinost stacionarnih tacaka integrala energije (tj. harmonijskih preslikavanja) pri zadanom granicnom uslovu. Ako je sekciona krivina slike nepozitivna, onda se koristi druga varijacija integrala energije. Takodje razmatraju se svojstva harmonijskih preslikavanja koja se odnose na broj singularnih tacaka u slucaju konveksnih domena. Rezultati su dobijeni u saradnji sa I. Anicem, V. Bozinom, D. Kaljajem, N. Lakicem, M. Knezevicem, V. Markovicem, M. Pavlovicem, D. Saricem...

Petak, 29. decembar 2000.

Sastanak Odeljenja nece biti odrzan.